Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Centrum multimedialne

Newsroom

Warunki, zasady i powiadomienia dotyczące korzystania z serwisu Tripadvisor

KORZYSTANIE Z USŁUG

DODATKOWE PRODUKTY

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

POLITYKA PRYWATNOŚCI I UJAWNIANIE INFORMACJI

RECENZJE, KOMENTARZE I KORZYSTANIE Z INNYCH PRZESTRZENI INTERAKTYWNYCH; UDZIELANIE GWARANCJI

DOKONYWANIE REZERWACJI U DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY Tripadvisor

CELE PODRÓŻY
 

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

REKOMPENSATA

LINKI DO WITRYN STRON TRZECICH

OPROGRAMOWANIE JAKO ELEMENT USŁUG; DODATKOWE LICENCJE NA URZĄDZENIA MOBILNE

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH

ZMIANY W USŁUGACH; ROZWIĄZANIE UMOWY

JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

PRZELICZNIK WALUT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POMOC W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG

 

Przedstawiamy witryny Tripadvisor i strony internetowe obiektów na urządzenia przenośne znajdujące się pod adresem pl.Tripadvisor.com oraz związane z nimi odpowiednie domeny najwyższego poziomu w danym kraju (w tym powiązane z nimi poddomeny), powiązane aplikacje (zwane „aplikacjami”), dane, SMS-y, interfejsy API, e-maile, czaty, komunikację telefoniczną, przyciski, widżety i reklamy (wszystkie te elementy określane zbiorczo w niniejszej Umowie mianem „Usług”, a ogólniej witryny Tripadvisor i strony internetowe obiektów na urządzenia przenośne będą zwane „witrynami”). Usługi są oferowane pod warunkiem, że wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków, zasad i powiadomień opisanych poniżej (zwanych łącznie „Umową”). Przez uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie warunków Umowy oraz oświadczają, że zapoznali się z jej zapisami i zrozumieli je. Umowę należy dokładnie przeczytać, ponieważ zawiera informacje dotyczące przysługujących Państwu praw ustawowych oraz ich ograniczeń, jak również część dotyczącą obowiązujących przepisów prawa i jurysdykcji na wypadek powstania sporów. Jeśli nie akceptują Państwo wszystkich warunków i zasad, nie mogą Państwo korzystać z Usług. Jeśli mają Państwo konto Tripadvisor i chcą rozwiązać niniejszą Umowę, mogą Państwo to zrobić w każdej chwili, zamykając swoje konto i nie korzystając więcej z Usług (jak to zrobić, opisano tutaj).

Wszelkie informacje, teksty, linki, grafiki, zdjęcia, nagrania audio, filmy wideo, dane, fragmenty kodu czy inne materiały bądź ich aranżacje, które można przeglądać, do których można uzyskiwać dostęp lub z którymi można w inny sposób wchodzić w interakcję za pośrednictwem Usług, będą nazywane dalej „Treściami”. Terminy „my”, „nas”, „nasz” i „Tripadvisor” odnoszą się do TripAdvisor LLC, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki (zwanej dalej „Tripadvisor”). Termin „Usługi” zdefiniowany powyżej odnosi się do usług świadczonych przez Tripadvisor lub nasze podmioty powiązane (gdy mowa o jednym lub kilku takich podmiotach, Tripadvisor i takie podmioty określa się zbiorczo jako „Spółki Tripadvisor”). Dla uniknięcia wątpliwości: wszystkie witryny są własnością firmy Tripadvisor i są przez nią kontrolowane.  Niektóre szczególne usługi udostępniane za pośrednictwem witryn mogą być jednak własnością podmiotów powiązanych Tripadvisor i być przez nie kontrolowane, na przykład usługi ułatwiające rezerwację Obiektów wynajmu wakacyjnego, miejsc w Restauracjach i Przeżyć u dostawców zewnętrznych (patrz poniżej). 

Termin „Państwo” oznacza osobę fizyczną, firmę, organizację biznesową lub inny podmiot prawny korzystający z Usług i/lub przesyłający do nich Treści. Treści, które Państwo zamieszczają, przekazują, przesyłają i/lub publikują w Usługach bądź za ich pośrednictwem będą nazywane „Państwa Treściami”, „Treściami Państwa” lub „Treściami, które Państwo dostarczają”.

Usługi są świadczone wyłącznie w celu:

 1. pomagania klientom w pozyskiwaniu informacji o podróżach, zamieszczaniu treści oraz wyszukiwaniu usług turystycznych i rezerwowaniu ich; oraz
 2. pomagania biurom podróży oraz firmom z branży turystycznej i hotelarskiej w nawiązywaniu kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami w drodze płatnych i/lub bezpłatnych usług oferowanych przez Spółki Tripadvisor lub za ich pośrednictwem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania treści Umowy w przyszłości, zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami. Jednocześnie przyjmują Państwo do wiadomości, że kontynuowanie korzystania z Usług po wprowadzeniu wspomnianych zmian jest jednoznaczne z akceptacją nowych warunków Umowy. Data ostatniej zmiany treści Umowy będzie widoczna w dolnej części niniejszej Umowy, a zaktualizowana treść wejdzie w życie po jej opublikowaniu. Będziemy informować zarejestrowanych użytkowników naszych Usług (zwanych dalej „Posiadaczami kont”) o istotnych zmianach niniejszych warunków, wysyłając im powiadomienie na adres e-mail powiązany z profilem Posiadacza konta lub umieszczając powiadomienie w naszych witrynach. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby mieć dostęp do najnowszej wersji Umowy.

KORZYSTANIE Z USŁUG

Jako warunek korzystania z Usług zapewniają Państwo, że: (i) wszelkie informacje przekazane za pośrednictwem Usług Spółkom Tripadvisor są prawdziwe, aktualne i kompletne; (ii) jeśli są Państwo Posiadaczami konta, będą Państwo chronić informacje dotyczące konta, zarządzać nimi i ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z Państwa konta przez inne osoby; (iii) mają Państwo co najmniej 13 lat (zgodnie z prawem miejscowym w niektórych jurysdykcjach wymaganie dotyczące minimalnego wieku może być wyższe) i mogą założyć konto, używać Usług i przesyłać treści do naszych witryn oraz (iv) posiadają Państwo zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy, a także do korzystania z Usług, w tym z naszych witryn, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w tym dokumencie. Spółki Tripadvisor nie gromadzą świadomie informacji na temat osób w wieku poniżej 13 lat. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług wybranym osobom w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, między innymi z powodu naruszenia warunków niniejszej Umowy. Korzystając z Usług, w tym z wszelkich produktów lub usług ułatwiających udostępnianie treści z witryn stron trzecich i w takich witrynach, przyjmują Państwo do wiadomości, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, którymi dzielą się Państwo ze Spółkami Tripadvisor. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Usług wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem za pośrednictwem funkcji Usług i w sposób dozwolony na podstawie niniejszej Umowy.

Kopiowanie, przesyłanie, powielanie, replikowanie, publikowanie lub redystrybuowanie (a) Treści lub ich części i/lub (b) usług jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Spółek Tripadvisor. Aby uzyskać zgodę, proszę skierować prośbę na adres:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

Aby mieć dostęp do niektórych funkcji Usług, konieczne będzie uzyskanie statusu Posiadacza konta poprzez utworzenie konta. Tworząc konto, należy podać pełne i zgodne z prawdą informacje. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Państwa koncie, w tym za interakcję i komunikację z innymi osobami, a także za ochronę konta. Dlatego, jeśli są Państwo Posiadaczami konta, wyrażają Państwo zgodę na aktualizowanie swoich danych kontaktowych na bieżąco.  

Jeśli tworzą Państwo konto Tripadvisor do celów komercyjnych i akceptują Państwo niniejszą Umowę w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu prawnego, oświadczają Państwo i gwarantują, że są do tego upoważnieni i mają prawo wiązać taki podmiot niniejszą Umową. W takim przypadku słowa „Państwo” i „Państwa” użyte w niniejszej Umowie będą odnosić się do takiego podmiotu, a osoba fizyczna działająca w imieniu firmy będzie określana jako „Przedstawiciel handlowy”.

Korzystając z Usług, mogą Państwo napotkać linki do witryn i aplikacji stron trzecich lub mieć możliwość interakcji z witrynami i aplikacjami stron trzecich. Może się to wiązać z możliwością udostępniania takim witrynom i aplikacjom stron trzecich Treści pochodzących z Usług, w tym Państwa Treści. Należy pamiętać, że witryny i aplikacje stron trzecich mogą takie udostępnione Treści publikować. Wspomniane strony trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z niektórych materiałów lub usług udostępnianych w swoich witrynach. Dlatego przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji ze stroną trzecią powinni Państwo, w zakresie uznanym przez siebie za stosowny lub wskazany, sprawdzić, czy zostaną pobrane opłaty. Ilekroć Spółki Tripadvisor podają szczegóły dotyczące opłat lub należności za takie materiały lub usługi stron trzecich, informacje te są podawane wyłącznie dla Państwa wygody i w celach informacyjnych. Wszelkie interakcje w obrębie witryn i aplikacji stron trzecich podejmują Państwo na własne ryzyko. Niniejszym wyraźnie przyznają Państwo, że Spółki Tripadvisor nie są w żaden sposób odpowiedzialne za takie witryny ani aplikacje stron trzecich, i się z tym zgadzają.

Niektóre Treści, które Państwo widzą lub które w inny sposób są dla Państwa dostępne w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, są wykorzystywane do celów komercyjnych. Wyrażają Państwo zgodę i rozumieją, że Spółki Tripadvisor mogą zamieszczać reklamy i promocje w Usługach obok, w pobliżu, w sąsiedztwie lub w inny sposób w bezpośredniej bliskości Państwa Treści i Treści innych właścicieli (w przypadku materiałów wideo lub innych treści dynamicznych może to być przed prezentacją, w jej trakcie lub po niej).

DODATKOWE PRODUKTY

Spółki Tripadvisor mogą od czasu do czasu decydować o zmianie, aktualizacji lub zaprzestaniu oferowania pewnych produktów i funkcji Usług. Wyrażają Państwo zgodę i rozumieją, że Spółki Tripadvisor nie mają obowiązku przechowywania ani utrzymywania dostarczonych przez Państwa Treści ani innych informacji, chyba że w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Oferujemy również inne usługi, które mogą być regulowane przez dodatkowe warunki lub umowy. W przypadku korzystania z takich innych usług zostaną uzgodnione dodatkowe warunki, które będą stanowiły integralną część niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy takie dodatkowe warunki wyraźnie wykluczają lub w inny sposób zastępują niniejszą Umowę. Jeśli na przykład korzystają Państwo z takich dodatkowych usług lub kupują je w celach komercyjnych bądź biznesowych, muszą Państwo wyrazić zgodę na odpowiednie dodatkowe warunki. W takim zakresie, w jakim jakiekolwiek inne warunki kolidują z warunkami niniejszej Umowy, zakres konfliktu w odniesieniu do tych szczególnych usług będzie regulowany przez dodatkowe warunki.

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

Treści i informacje dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem (w tym w szczególności: wiadomości, dane, informacje, teksty, muzyka, dźwięki, zdjęcia, grafika, filmy, mapy, ikony, oprogramowanie i kod), a także infrastruktura umożliwiająca dostarczanie tych Treści i informacji są własnością Spółek Tripadvisor lub zostały przyznane Spółkom Tripadvisor przez strony trzecie na zasadach licencji. W odniesieniu do wszystkich Treści innych niż Państwa Treści niniejszym oświadczają Państwo, że nie będą modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać, sprzedawać ani odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z Usług lub za ich pośrednictwem. Ponadto oświadczają Państwo, że nie będą:

 • (i) korzystać z Usług ani Treści w żadnym celu komercyjnym, poza zakresem celów biznesowych wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy i związanych z nią wytycznych udostępnionych przez Spółki Tripadvisor;
 • (ii) uzyskiwać dostępu, monitorować, powielać, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować, kopiować ani w żaden inny sposób wykorzystywać Treści Usług, w tym m.in. profilów użytkowników i zdjęć, przy użyciu robotów, pająków, zgarniaczy ani innych zautomatyzowanych środków, czy też procesów ręcznych, do jakiegokolwiek celu niezgodnego z niniejszą Umową lub bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody;
 • (iii) naruszać ograniczeń zawartych w nagłówkach wykluczających działanie robotów ani obchodzić innych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie bądź ograniczenie dostępu do Usług;
 • (iv) podejmować działań, które spowodują lub mogą w naszej ocenie spowodować nadmiernie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 • (v) tworzyć tzw. głębokich odsyłaczy do Usług w dowolnym celu bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie;
 • (vi) umieszczać w ramkach ani tworzyć kopii żadnej części Usług w innej witrynie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody;
 • (vii) podejmować prób modyfikowania, tłumaczenia, adaptowania, edycji, dekompilowania, dezasemblowania ani inżynierii wstecznej żadnego oprogramowania używanego przez Spółki Tripadvisor w powiązaniu ze świadczonymi Usługami;
 • (viii) obchodzić ani wyłączać funkcji Usług związanych z bezpieczeństwem ani funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają wykorzystanie bądź kopiowanie jakichkolwiek Treści, ani w inny sposób w nie ingerować;
 • (ix) pobierać jakichkolwiek Treści, chyba że zostaną one wyraźnie udostępnione do pobrania przez Spółki Tripadvisor.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I UJAWNIANIE INFORMACJI

Wszelkie dane osobowe opublikowane w naszych Usługach bądź w inny sposób dostarczone do nich lub w związku z nimi będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.

RECENZJE, KOMENTARZE I KORZYSTANIE Z INNYCH PRZESTRZENI INTERAKTYWNYCH; UDZIELANIE GWARANCJI

Jesteśmy wdzięczni za przesłane opinie. Prosimy pamiętać, że dostarczając Treści do naszych Usług lub poprzez nie — przesyłając je za pomocą poczty elektronicznej, publikując za pośrednictwem produktów synchronizujących, przekazując przez usługi i aplikacje innych firm lub jeszcze inaczej — w tym Treści przesłane na Państwa konto Tripadvisor przy użyciu jakiegokolwiek produktu lub usługi Spółek Tripadvisor, recenzje, pytania, zdjęcia, filmy wideo, komentarze, sugestie, pomysły lub tym podobne zawarte w Państwa Treściach, przyznają Państwo Spółkom Tripadvisor niewyłączne, nieodpłatne, wieczyste, przenośne, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do: (a) przechowywania, używania, reprodukowania, modyfikowania, uruchamiania, adaptowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia dzieł pochodnych i publicznego prezentowania oraz wykonywania takich Państwa Treści na całym świecie w dowolnych mediach, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości; (b) udostępniania Państwa Treści reszcie świata i zezwalania innym na to samo; (c) świadczenia, promowania i ulepszania Usług oraz udostępniania Państwa Treści przekazywanych w ramach Usług innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym w celu syndykacji, nadawania, dystrybucji, promocji albo publikacji Państwa Treści w innych mediach i usługach, zgodnie z naszą Polityką prywatności i niniejszą Umową; (d) używania nazwy i/lub znaku towarowego, które Państwo przekazują w związku z Państwa Treściami. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Tripadvisor może decydować o przypisaniu Państwu autorstwa Państwa Treści według własnego uznania. Ponadto upoważniają Państwo Spółki Tripadvisor do dochodzenia roszczeń od osób fizycznych lub prawnych, które naruszą prawa Państwa lub Spółek Tripadvisor poprzez zamieszczanie Treści niezgodnych z warunkami niniejszej Umowy. Niniejszym oświadczają Państwo, że Państwa Treści nie są poufne ani chronione prawem własności. Oświadczają Państwo i gwarantują, że są właścicielami lub posiadają niezbędne licencje, prawa (w tym prawa autorskie i inne prawa własności), zgody i pozwolenia na publikowanie i inne sposoby wykorzystywania Państwa Treści (obejmuje to także zgodę na publikowanie i inne sposoby wykorzystywania Treści przez Spółki Tripadvisor) zgodnie z niniejszą Umową.

Jeśli zostanie ustalone, że zachowują Państwo osobiste prawa autorskie do Treści (w tym prawa do przypisania autorstwa i integralności dzieła), niniejszym oświadczają Państwo, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: (a) nie wymagają Państwo, aby w powiązaniu z Treściami lub dziełami pochodnymi, ich aktualizacjami lub poprawkami wykorzystywane były jakiekolwiek informacje umożliwiające Państwa identyfikację; (b) nie mają Państwo zastrzeżeń co do publikacji, wykorzystania, modyfikacji, usunięcia i eksploatacji Państwa Treści przez Spółki Tripadvisor lub ich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy; (c) na zawsze zrzekają się Państwo wszelkich osobistych praw autorskich do jakichkolwiek Państwa Treści i zgadzają się ich nie domagać ani nie dochodzić; (d) na zawsze zwalniają Państwo Spółki Tripadvisor oraz ich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy z wszelkich roszczeń, które w przeciwnym razie mogliby Państwo wysuwać przeciwko Spółkom Tripadvisor z tytułu takich osobistych praw autorskich.

Należy pamiętać, że wszelkie uwagi i sugestie mogą być w każdej chwili wykorzystane i nie jesteśmy zobowiązani do zachowania względem nich poufności.

Usługi mogą obejmować fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, usługi recenzji, kanały o podróżach lub inne fora, na których mogą Państwo zamieszczać swoje Treści, takie jak recenzje doświadczeń z podróży, komunikaty, materiały czy inne elementy („Przestrzenie interaktywne”). Jeśli Tripadvisor udostępnia wspomniane Przestrzenie interaktywne w witrynach, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Przestrzeni interaktywnych i używają ich na własne ryzyko. Spółki Tripadvisor nie gwarantują żadnej poufności w odniesieniu do jakichkolwiek Treści dostarczanych przez Państwa do Usług ani w obrębie jakiejkolwiek Przestrzeni interaktywnej.  W zakresie, w jakim którykolwiek podmiot będący jedną ze Spółek Tripadvisor zapewnia jakąkolwiek formę prywatnego kanału komunikacji między Posiadaczami kont, wyrażają Państwo zgodę na to, że taki podmiot może monitorować ich treść w celu ochrony naszej społeczności i Usług. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Spółki Tripadvisor nie redagują ani nie kontrolują komunikatów użytkowników wysyłanych czy rozpowszechnianych za pośrednictwem Usług, w tym przy użyciu czatów, forów dyskusyjnych, tablic ogłoszeń czy innych forów komunikacyjnych, ani nie będą w żaden sposób odpowiedzialne za takie komunikaty.  W szczególności Tripadvisor nie redaguje ani nie kontroluje Treści użytkowników, które pojawiają się w witrynach.  Spółki Tripadvisor zastrzegają sobie jednak prawo do usuwania bez uprzedzenia takich komunikatów lub innych Treści z Usług, jeśli uznają w dobrej wierze, że takie Treści naruszają niniejszą Umowę lub inaczej stwierdzą, że ich usunięcie jest w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony praw Spółek Tripadvisor i/lub innych użytkowników Usług. Gdyby nie zgadzali się Państwo z usunięciem swoich Treści z witryn, można zwrócić się do Tripadvisor, korzystając z Centrum pomocy, aby zgłosić swoje zastrzeżenia.  Korzystając z Przestrzeni interaktywnych, zgadzają się Państwo na przesyłanie tylko tych Treści, które są zgodne z opublikowanymi wskazówkami Tripadvisor obowiązującymi w chwili ich przesyłania i udostępnionymi Państwu przez Tripadvisor.  Wyraźnie zobowiązują się Państwo nie publikować, nie przesyłać, nie przekazywać, nie rozpowszechniać, nie przechowywać, nie tworzyć ani w inny sposób nie publikować za pośrednictwem Usług jakichkolwiek Państwa Treści, które:

 1. są fałszywe lub niezgodne z prawem, wprowadzają w błąd, są oszczercze, szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, sugestywne lub napastliwe (bądź nawołują do napastowania innej osoby), zawierają groźby, naruszają prywatność lub prawo do wizerunku, są obelżywe, podżegające lub w jakikolwiek inny sposób nieakceptowalne;
 2. są w oczywisty sposób uznawane w społeczności internetowej za obraźliwe, dotyczy to między innymi materiałów promujących rasizm, fanatyzm, nienawiść lub przemoc fizyczną w dowolnej postaci skierowaną przeciwko dowolnej grupie lub osobie;
 3. stanowiłyby, sprzyjałyby, promowałyby lub zawierałyby instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, przestępstwa kryminalnego, działań stanowiących podstawę do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, naruszenia praw stron w jakimkolwiek kraju świata lub które w jakikolwiek inny sposób stanowiłyby naruszenie przepisów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych, w tym w szczególności przepisów amerykańskiej komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bądź jakichkolwiek innych zasad dotyczących wymiany papierów wartościowych, w tym Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE), giełdy NASDAQ czy Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych;
 4. zawierają instrukcje dotyczące nielegalnej działalności, np. produkcji bądź zakupu nielegalnej broni, naruszenia prywatności osób, dostarczania lub tworzenia wirusów komputerowych;
 5. mogą stanowić naruszenie patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich bądź innych praw własności intelektualnej i materialnej dowolnej ze stron, w szczególności treści zawierających nielegalną lub utworzoną bez uzyskania zgody właściciela kopię pracy stanowiącej chronioną prawem autorskim własność innej strony, np. pirackich programów komputerowych lub linków do nich zawierających informacje na temat obchodzenia zabezpieczeń w postaci fabrycznie zainstalowanych urządzeń, nielegalnie pozyskanej muzyki czy pirackich plików muzycznych;
 6. stanowią korespondencję masową lub „spam”, „pocztę śmieciową”, „łańcuszki” czy „piramidy”;
 7. podszywają się pod inną osobę fizyczną lub prawną bądź w jakikolwiek inny sposób przedstawiają w fałszywym świetle powiązania z osobą fizyczną lub prawną, włączając w to Spółki Tripadvisor;
 8. stanowią prywatne dane stron trzecich, dotyczy to w szczególności nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów ubezpieczenia społecznego oraz kart kredytowych;  należy pamiętać, że nazwisko osoby (nazwisko rodowe) może być zamieszczane w naszych witrynach, ale tylko wtedy, gdy wcześniej uzyskano jednoznaczną zgodę zidentyfikowanej osoby;
 9. obejmują treści zastrzeżone lub dostępne wyłącznie po podaniu hasła, ukryte strony albo obrazy (niezawierające linków do lub z innej strony);
 10. zawierają wirusy, materiały mające na celu rozpowszechnianie wirusów lub uszkadzanie danych bądź inne szkodliwe, zakłócające lub destrukcyjne pliki;
 11. nie mają związku z tematem Przestrzeni interaktywnej, w której zostały opublikowane;
 12. w wyłącznej ocenie Tripadvisor: (a) naruszają poprzednie podpunkty; (b) naruszają związane z tym wytyczne Tripadvisor, które zostały Państwu udostępnione przez Tripadvisor; (c) są niewłaściwe; (d) ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Przestrzeni interaktywnych albo innych aspektów Usług; (e) mogą narażać dowolną ze Spółek Tripadvisor lub ich użytkowników na jakąkolwiek szkodę bądź odpowiedzialność dowolnego rodzaju.

Spółki Tripadvisor nie przyjmują żadnych zobowiązań, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Treści publikowane, przechowywane, przekazywane lub przesyłane do Usług przez Państwa (w przypadku Państwa Treści) lub przez strony trzecie (w przypadku jakichkolwiek Treści o charakterze bardziej ogólnym) ani za jakiekolwiek straty lub szkody z nimi związane. Ponadto Spółki Tripadvisor nie odpowiadają za ewentualne błędy, zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia, zaniechania ani nieprawdziwe, obsceniczne, pornograficzne czy obrazoburcze treści, z jakimi mogą się Państwo spotkać. Jako dostawca usług interaktywnych firma Tripadvisor nie ponosi odpowiedzialności za żadne deklaracje, oświadczenia ani inne Treści zamieszczane przez jej użytkowników (w tym przez Państwa w zakresie Państwa Treści) w witrynach ani na żadnym forum. Firma Tripadvisor, mimo że nie jest zobowiązana do analizowania, edytowania ani monitorowania Treści publikowanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Przestrzeni interaktywnej, zastrzega sobie prawo do usuwania, analizowania, tłumaczenia lub redagowania, według własnego uznania i bez uprzedzenia, wszelkich Treści opublikowanych bądź przechowywanych w Usługach w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, a także do zlecenia realizacji tych działań w swoim imieniu stronom trzecim. Na Państwie spoczywa wyłączna odpowiedzialność za tworzenie na własny koszt kopii zapasowych oraz zastępowanie Treści opublikowanych lub przechowywanych w Usługach.

Jakiekolwiek korzystanie z Przestrzeni interaktywnych lub innych części Usług naruszające powyższe zapisy stanowi naruszenie warunków Umowy i może być przyczyną między innymi wypowiedzenia lub zawieszenia prawa do korzystania z Przestrzeni interaktywnych albo ogólniej Usług.

Ograniczenie praw licencyjnych Tripadvisor. Mogą Państwo w przyszłości zdecydować się na ograniczenie korzystania przez Spółki Tripadvisor z Państwa Treści w ramach niniejszej Umowy (zgodnie z powyższym opisem), udzielając Spółkom Tripadvisor bardziej ograniczonej licencji, zgodnie z poniższym opisem (taka ograniczona licencja będzie dalej nazywana w niniejszym dokumencie „Licencją ograniczoną”).  Mogą Państwo podjąć taką decyzję, wybierając taką Licencję ograniczoną tutaj (proszę pamiętać, że w tym celu muszą być Państwo zalogowani do swojego konta). W przypadku dokonania tego wyboru prawa, które przyznają Państwo Spółkom Tripadvisor do swoich Treści zgodnie z warunkami licencji określonymi powyżej (zwanymi dalej „Licencją standardową”), będą ograniczone pod kilkoma ważnymi względami opisanymi w ustępach od 1 do 6 bezpośrednio poniżej, tak aby Spółki Tripadvisor nie miały Licencji standardowej na żadną z Państwa Treści inną niż recenzje i związane z nimi rankingi gwiazdkowe, które Państwo opublikowali (w odniesieniu do których Spółkom Tripadvisor w dalszym ciągu będzie udzielana Licencja standardowa), ale uzyskały „Licencję ograniczoną”, jeśli chodzi o pozostałe Państwa Treści zdefiniowane poniżej: 

 1. Gdy publikują Państwo Treści w Usługach, licencja udzielona przez Państwa Spółkom Tripadvisor na Państwa Treści będzie ograniczona do niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na przechowywanie, korzystanie, dystrybucję, modyfikowanie, uruchamianie, powielanie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, tłumaczenie Treści, a także na tworzenie ich dzieł pochodnych w celu wyświetlania takich Treści w Usługach oraz na korzystanie z Państwa nazwy użytkownika i/lub znaku towarowego w powiązaniu z danymi Treściami. Z zastrzeżeniem ustępu 6 poniżej Licencja ograniczona dotyczy wszelkich Państwa Treści (innych niż recenzje i związane z nimi rankingi gwiazdkowe), które Państwo lub inna strona w Państwa imieniu (np. strona trzecia współtworząca Państwa konto lub w inny sposób nim zarządzająca) udostępnili w Usługach lub w powiązaniu z nimi.
   
 2. Jeśli chodzi o każdy pojedynczy element Państwa Treści, który podlega Licencji ograniczonej, licencję Spółkom Tripadvisor można wypowiedzieć na podstawie niniejszej Umowy przez usunięcie pojedynczego wpisu z Usług.  W związku z tym mogą Państwo wypowiedzieć licencję Spółkom Tripadvisor na wszystkie treści, które podlegają Licencji ograniczonej, przez zamknięcie konta (tutaj opisano, jak to zrobić).  Bez względu na wszelkie zawarte tu postanowienia przeciwne Państwa Treści: (a) pozostaną w Usługach w takim zakresie, w jakim zostały udostępnione innym i skopiowane lub zachowane przed ich usunięciem albo zamknięciem Państwa konta; (b) mogą być nadal wyświetlane w Usługach przez uzasadniony czas po ich usunięciu lub zamknięciu Państwa konta, podczas którego będziemy starać się je usunąć; (c) mogą być przez pewien czas przechowywane (nie będąc publicznie wyświetlane) w formie kopii zapasowej ze względów technicznych w celu ograniczenia oszustw bądź też z przyczyn regulacyjnych lub prawnych.
   
 3. Spółki Tripadvisor nie będą wykorzystywać Państwa Treści w reklamach produktów i usług stron trzecich bez Państwa odrębnej zgody (w tym Treści sponsorowanych), mimo że zgadzają się Państwo i akceptują fakt, że Spółki Tripadvisor mogą umieszczać reklamy i promocje w Usługach wraz z Treściami, w ich pobliżu, w ich sąsiedztwie, w ich bliskim sąsiedztwie lub w inny sposób niedaleko Treści (w przypadku materiałów wideo lub innych treści dynamicznych może to być przed prezentacją, w jej trakcie lub po niej), a także w reklamach i usługach stron trzecich.  We wszystkich przypadkach, w których Państwa Treści są wyświetlane w Usługach, zapewnimy przypisanie Państwa autorstwa przez użycie nazwy i/lub znaku towarowego przekazanych przez Państwa wraz z Treściami.   
   
 4. Spółki Tripadvisor nie będą udzielać stronom trzecim prawa do publikowania Państwa Treści poza Usługami. Udostępnianie Państwa Treści w Usługach (z wyjątkiem „Podróży”, które można ustawiać jako prywatne) powoduje jednak, że stają się one „publiczne”, a my włączamy funkcję, która pozwala innym użytkownikom udostępniać (przez ich osadzanie lub w inny sposób) Państwa Treści (z wyjątkiem, jak zaznaczono wyżej, Podróży, które zostały skonfigurowane przez Państwa jak prywatne) w usługach stron trzecich, i aktywujemy wyszukiwarki internetowe, dzięki którym Państwa Treści publiczne będzie można znaleźć w usługach oferowanych przez te strony trzecie. 
   
 5. Z wyjątkiem zmian wprowadzonych ustępami 1–6 niniejszej części Umowy Państwa oraz nasze prawa i obowiązki podlegają warunkom pozostałej części niniejszej Umowy. Zmieniona na mocy ustępów 1–6 licencja, której udzielają Państwo Spółkom Tripadvisor, będzie dalej nazywana „Licencją ograniczoną”.
   
 6. Dla jasności: Treści przesyłane do Usług w połączeniu z innymi usługami lub programami Spółek Tripadvisor nie podlegają Licencji ograniczonej, lecz będą regulowane przez warunki związane z daną usługą lub programem Tripadvisor.

DOKONYWANIE REZERWACJI U DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY Tripadvisor

Korzystanie z usług rezerwacji Tripadvisor. Spółki Tripadvisor oferują użytkownikom możliwość wyszukiwania, wybierania i rezerwowania etapów podróży u dostawców zewnętrznych bez konieczności opuszczania strony Tripadvisor. Dokonując rezerwacji podróży za pośrednictwem witryn, stają się Państwo Posiadaczami konta, jeśli jeszcze Państwo nimi nie są.

Dokonując rezerwacji za pośrednictwem tych witryn, akceptują Państwo praktyki opisane w naszej Polityce prywatności oraz w niniejszej Umowie. Ponadto gwarantują Państwo, jako osoba fizyczna lub jako Przedstawiciel handlowy, że mają ukończone co najmniej 18 lat, mają prawo do zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z Usług (w tym oferowanych przez Spółki Tripadvisor usług ułatwiających dokonywanie rezerwacji) oraz że wszystkie podane przez Państwa informacje są prawdziwe i rzetelne. Ponadto zobowiązują się Państwo korzystać z oferowanych przez Spółki Tripadvisor usług ułatwiających dokonywanie rezerwacji wyłącznie w celu dokonania w sposób zgodny z prawem rezerwacji dla siebie i innych osób, w imieniu których mogą Państwo występować. Niedozwolone jest rezerwowanie z użyciem fałszywych lub niezgodnych z prawdą danych, a usiłowanie dokonania takiej rezerwacji może spowodować usunięcie konta.

BĘDĄC UŻYTKOWNIKIEM USŁUG, W TYM USŁUG UŁATWIAJĄCYCH REZERWACJĘ, OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKI Tripadvisor, ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ NA TO, ŻE: (1) SPÓŁKI Tripadvisor NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA ANI INNYCH OSÓB ZA NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE DOKONANE PRZY UŻYCIU HASŁA LUB KONTA; ORAZ (2) NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE HASŁA LUB KONTA MOŻE SPOWODOWAĆ POCIĄGNIĘCIE PAŃSTWA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC FIRMY Tripadvisor, JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH I/LUB INNYCH.

W przypadku rezerwacji dokonywanej przez Spółki Tripadvisor informacje dotyczące płatności będą zbierane i przekazywane dostawcy w celu realizacji transakcji, jak opisano w naszej Polityce prywatności. Prosimy zwrócić uwagę, że to dostawca, a nie Spółki Tripadvisor, przetwarza płatność i dokonuje rezerwacji.

Spółki Tripadvisor nie będą arbitralnie ingerować w rezerwacje, ale zastrzegają sobie prawo do wycofania usług ułatwiających dokonywanie rezerwacji w pewnych okolicznościach, na przykład gdy rezerwacja jest już niedostępna lub gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że wniosek o rezerwację może być fałszywy. Spółki Tripadvisor zastrzegają sobie również prawo do podejmowania kroków mających na celu zweryfikowanie Państwa tożsamości na potrzeby realizacji rezerwacji.

Gdyby zaistniała sytuacja, w której rezerwacja byłaby dostępna w momencie złożenia zamówienia, ale w chwili meldowania się w hotelu okazałaby się niedostępna, jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z dostawcą w celu dokonania innej rezerwacji albo anulowania rezerwacji.

Dostawcy zewnętrzni. Spółki Tripadvisor nie są biurami podróży ani nie świadczą usług transportowych, zakwaterowania, restauracji, wycieczek, imprez czy przeżyć. Chociaż Spółki Tripadvisor zamieszczają w swoich witrynach lub za ich pośrednictwem informacje o obiektach należących do dostawców zewnętrznych i ułatwiają dokonywanie rezerwacji u niektórych z nich, działania takie w żaden sposób nie implikują, nie sugerują ani nie oznaczają poręczenia czy akceptacji Spółek Tripadvisor względem tych dostawców ani powiązań pomiędzy Spółkami Tripadvisor a tymi dostawcami. Chociaż Posiadacze kont mogą oceniać i weryfikować poszczególne usługi transportowe, zakwaterowanie, restauracje, wycieczki, atrakcje lub przeżycia na podstawie własnych doświadczeń, Spółki Tripadvisor nie aprobują ani nie rekomendują produktów ani usług dostawców zewnętrznych, przy czym Tripadvisor przyznaje pewne nagrody dla firm, które opierają się na recenzjach zamieszczonych przez Posiadaczy kont.. Spółki Tripadvisor nie wspierają żadnych Treści publikowanych, przesyłanych ani w inny sposób dostarczanych przez użytkowników lub firmy ani żadnych opinii, rekomendacji czy porad w nich wyrażonych. Ponadto Spółki Tripadvisor wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi Treściami. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Spółki Tripadvisor nie odpowiadają za rzetelność ani kompletność informacji uzyskanych od dostawców zewnętrznych i wyświetlanych w Usługach.

W przypadku dokonywania rezerwacji u dostawcy zewnętrznego oprócz akceptacji niniejszej Umowy wyrażają Państwo zgodę na zapoznanie się z warunkami zakupu i korzystania z witryny dostawcy, polityką prywatności oraz wszelkimi innymi zasadami lub politykami związanymi z jego stroną lub własnością, a także na ich przestrzeganie. Państwa interakcje z dostawcami zewnętrznymi odbywają się na własne ryzyko. Spółki Tripadvisor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania, przeoczenia, błędy, oświadczenia, gwarancje, naruszenia czy zaniedbania dostawców zewnętrznych ani za uszkodzenia ciała, śmierć, zniszczenie mienia czy inne szkody bądź wydatki wynikające z Państwa interakcji z dostawcami zewnętrznymi.

Usługi mogą zawierać linki do witryn dostawców lub innych stron internetowych, którymi Tripadvisor nie zarządza i nad którymi nie ma kontroli. Więcej informacji znajduje się w poniższej części „Linki do witryn stron trzecich”.

Rezerwacja Obiektów wynajmu wakacyjnego, miejsc w Restauracjach i Przeżyć u dostawców zewnętrznych figurujących w witrynach podmiotów powiązanych. Niektóre z podmiotów powiązanych Tripadvisor działają jako giełdy ułatwiające podróżnym (1) zawierać umowy wynajmu wakacyjnego z właścicielami i zarządcami obiektów („Obiekty wynajmu wakacyjnego”), (2) rezerwować miejsca w restauracjach („Restauracje”) i/lub (3) rezerwować wycieczki, aktywności i atrakcje („Przeżycia”) u dostawców zewnętrznych takich Przeżyć (każdy taki dostawca Obiektów wynajmu wakacyjnego i/lub Przeżyć będzie określany jako „Reklamodawca”). Te podmioty powiązane z Tripadvisor kierują swoje reklamy do innych podmiotów z grupy Spółek Tripadvisor i dlatego można je zobaczyć w witrynach Spółek Tripadvisor.  Jako użytkownicy muszą Państwo być odpowiedzialni za korzystanie z Usług (w tym witryn Spółek Tripadvisor) oraz za wszelkie transakcje związane z Obiektami wynajmu wakacyjnego, Restauracjami i Przeżyciami oferowanymi przez podmioty powiązane Tripadvisor. Nie posiadamy na własność Obiektów wynajmu wakacyjnego, Restauracji ani Przeżyć ogłaszających się w Usługach, nie zarządzamy nimi ani nie zawieramy umów w ich imieniu.

Ponieważ ani firma Tripadvisor, ani jej podmioty powiązane nie są stronami transakcji obejmujących Obiekty wynajmu wakacyjnego, Restauracje czy Przeżycia, a zawieranych między podróżnymi i Reklamodawcami, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory i konflikty dotyczące faktycznej bądź potencjalnej transakcji między Państwem a Reklamodawcą, w tym dotyczące jakości, warunków, bezpieczeństwa albo legalności usług świadczonych przez Obiekty wynajmu wakacyjnego, Restauracje czy Przeżycia, rzetelności treści oferty, możliwości wynajęcia Obiektu wynajmu wakacyjnego, zapewnienia rezerwacji, posiłku lub innych usług w Restauracji bądź zapewnienia Przeżycia, jak również możliwości uiszczenia opłaty za Obiekt wynajmu wakacyjnego, jedzenie czy usługę w Restauracji lub Przeżycie.

Jeden z podmiotów powiązanych Tripadvisor może działać jako przedstawiciel Reklamodawcy z uprawnieniami ograniczonymi jedynie do przesłania należności do Reklamodawcy. Wyrażają Państwo zgodę na płacenie Reklamodawcy lub podmiotowi powiązanemu Tripadvisor działającemu w imieniu Reklamodawcy jako agent ds. ograniczonych płatności wszelkich ustalonych należności pobieranych przez Reklamodawcę za rezerwację Obiektu wynajmu wakacyjnego lub Przeżycia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za Obiekt wynajmu wakacyjnego, kaucji, opłat za Przeżycie, przetwarzania płatności, zwrotów itp., prosimy o zapoznanie się z warunkami naszych partnerów (Przeżycia: Viator; Restauracje: The Fork; Obiekty wynajmu wakacyjnego: Tripadvisor — Wynajem wakacyjny). Dokonując rezerwacji Obiektu wynajmu wakacyjnego, miejsca w Restauracji lub Przeżycia oferowanych przez jeden z naszych podmiotów powiązanych, będą Państwo musieli zaakceptować jego warunki i zasady oraz politykę prywatności.

Na wypadek, gdyby weszli Państwo w spór z Reklamodawcą w UE, alternatywne metody rozwiązania tego sporu są dostępne tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

CELE PODRÓŻY

Podróże międzynarodowe. W przypadku dokonywania rezerwacji międzynarodowych podróży u dostawców zewnętrznych lub planowania międzynarodowych podróży z wykorzystaniem Usług to Państwo ponoszą odpowiedzialność za spełnienie wymogów wjazdu do krajów, które planują odwiedzić, w tym za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów podróżnych, np. paszportów i wiz.

Informacje na temat wymogów paszportowych i wizowych można uzyskać w odpowiedniej ambasadzie lub we właściwym konsulacie. Przed dokonaniem rezerwacji i wyjazdem należy sprawdzić aktualność informacji, ponieważ mogą one ulec zmianie. Spółki Tripadvisor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odmowę wstępu na pokład samolotu ani wjazdu do kraju z powodu braku dokumentów podróżnych wymaganych przez linię lotniczą, władze bądź organy państwowe, w tym również w krajach, przez które podróżny przejeżdża w drodze do celu.

Są Państwo także zobowiązani uzyskać od lekarza informacje na temat aktualnie zalecanych szczepień przed wyruszeniem poza granice swojego kraju, a także upewnić się, że spełniają wszelkie wymogi zdrowotne i przestrzegać wszelkich zaleceń medycznych dotyczących podróży.

Chociaż większość podróży, również międzynarodowych, odbywa się bez nieoczekiwanych zdarzeń, podróż do niektórych regionów świata może być obarczona większym ryzykiem. Tripadvisor zachęca podróżnych do zbadania i zweryfikowania zakazów podróży, ostrzeżeń, ogłoszeń i wskazówek wydawanych przez ich rządy oraz rządy krajów docelowych przed dokonaniem rezerwacji wycieczki lub pobytu za granicą. Na przykład informacje na temat warunków panujących w różnych krajach i ryzyka związanego z podróżami do określonych miejsc docelowych na świecie są udostępniane przez rząd Stanów Zjednoczonych na stronach www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac i www.customs.gov.

PUBLIKUJĄC INFORMACJE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO WYBRANYCH MIEJSC NA ŚWIECIE, SPÓŁKI Tripadvisor NIE TWIERDZĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE PODRÓŻE DO NICH SĄ WSKAZANE LUB NIEOBARCZONE RYZYKIEM, A TAKŻE NIE PRZYJMUJĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ANI STRATY, JAKIE MOGĄ WYNIKNĄĆ NA SKUTEK PODJĘCIA PODRÓŻY DO TYCH MIEJSC.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ CZĘŚCIĄ. NINIEJSZA CZĘŚĆ OKREŚLA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁEK Tripadvisor WOBEC PAŃSTWA W PRZYPADKU EWENTUALNEGO WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG. W PRZYPADKU NIEZROZUMIENIA WARUNKÓW ZAWARTYCH W TEJ CZĘŚCI LUB W INNYCH CZĘŚCIACH UMOWY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM W CELU WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO USŁUG LUB SKORZYSTANIEM Z NICH.

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI PUBLIKOWANE W USŁUGACH LUB INACZEJ PRZEZ NIE PRZEKAZYWANE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI ALBO BŁĘDY, W TYM BŁĘDY DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I CEN. SPÓŁKI Tripadvisor NIE GWARANTUJĄ RZETELNOŚCI INFORMACJI, OPISÓW OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA, PRZEŻYĆ, PODRÓŻY LOTNICZYCH, REJSÓW WYCIECZKOWYCH, RESTAURACJI ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH PREZENTOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG (W TYM CEN, DOSTĘPNOŚCI, ZDJĘĆ, WYKAZÓW OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA, PRZEŻYĆ, PODRÓŻY LOTNICZYCH, REJSÓW WYCIECZKOWYCH, RESTAURACJI CZY INNYCH UDOGODNIEŃ DLA PODRÓŻNYCH, OGÓLNYCH OPISÓW PRODUKTÓW, RECENZJI, RANKINGÓW ITD.) I ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZWIĄZANE Z NIMI BŁĘDY LUB INNE NIEŚCISŁOŚCI. PONADTO SPÓŁKI Tripadvisor ZASTRZEGAJĄ SOBIE WYRAŹNIE PRAWO DO USUWANIA EWENTUALNYCH BŁĘDÓW W INFORMACJACH O DOSTĘPNOŚCI I CENACH, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W USŁUGACH, I/LUB W OCZEKUJĄCYCH NA REALIZACJĘ REZERWACJACH Z NIEPRAWIDŁOWĄ CENĄ.

Tripadvisor NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CO DO PRZYDATNOŚCI USŁUG, W TYM INFORMACJI ZAWARTYCH W WITRYNACH Tripadvisor LUB W JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. PONADTO UMIESZCZENIE LUB OFEROWANIE PRODUKTÓW CZY USŁUG W WITRYNACH Tripadvisor LUB W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE STANOWI POPARCIA ANI REKOMENDACJI TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEZ Tripadvisor, NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH NAGRÓD PRZYZNAWANYCH NA PODSTAWIE RECENZJI UŻYTKOWNIKÓW. WSZELKIE WSPOMNIANE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I OFERTY USŁUG UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA Tripadvisor WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, POSTANOWIENIA I INNE WARUNKI WSZELKIEGO RODZAJU CO DO TEGO, ŻE JEJ USŁUGI, SERWERY I WSZELKIE WYSYŁANE PRZEZ NIĄ DANE (W TYM E-MAILE) BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA Tripadvisor NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I ZASADY DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI LUB ZASADY DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO POSIADANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAWA.

SPÓŁKI Tripadvisor WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE WARUNKI DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI CZY ZASTRZEŻONEGO CHARAKTERU TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI ZAPEWNIAJĄCY ZAKWATEROWANIE, PRZELOTY, WYNAJEM, PRZEŻYCIA, RESTAURACJE LUB INFORMACJE O REJSACH WYCIECZKOWYCH, USŁUGI TURYSTYCZNE ALBO INNE USŁUGI W RAMACH USŁUG BĄDŹ ZA ICH POŚREDNICTWEM SĄ NIEZALEŻNYMI WYKONAWCAMI, A NIE AGENTAMI CZY PRACOWNIKAMI SPÓŁEK Tripadvisor. SPÓŁKI Tripadvisor NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, BŁĘDY, POMINIĘCIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA CZY ZANIEDBANIA TYCHŻE DOSTAWCÓW ANI ZA USZKODZENIE CIAŁA, ZNISZCZENIE MIENIA I INNE SZKODY ORAZ WYDATKI BĘDĄCE ICH WYNIKIEM. FIRMA Tripadvisor NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZWROTU KOSZTÓW W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, NADKOMPLETU GOŚCI, STRAJKU, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB WYSTĄPIENIA INNYCH OKOLICZNOŚCI, NA KTÓRE NIE MA BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU. NIE PONOSI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DODATKOWE WYDATKI, POMINIĘCIA, OPÓŹNIENIA, ZMIANY TRAS ANI DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK RZĄDU BĄDŹ KTÓRYCHKOLWIEK WŁADZ.

Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO I W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKI Tripadvisor (ANI CZŁONKOWIE ICH KIEROWNICTWA, DYREKTORZY I/LUB PRACOWNICY) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY ANI ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, DANYCH, UMÓW, WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY CZY STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOWOLNEGO RODZAJU LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANYMI, WYNIKAJĄCYMI Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYMI Z DOSTĘPEM DO USŁUG, WYŚWIETLANIEM LUB KORZYSTANIEM Z NICH LUB Z OPÓŹNIENIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ DOSTĘPU DO NICH, WYŚWIETLANIEM LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG (OBEJMUJE TO OPIERANIE SIĘ NA RECENZJACH I OPINIACH POJAWIAJĄCYCH SIĘ W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM; WSZELKIE WIRUSY, BŁĘDY, KONIE TROJAŃSKIE, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, POWIĄZANE STRONY, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG (W TYM PRODUKTÓW SYNCHRONIZUJĄCYCH SPÓŁEK Tripadvisor); OBRAŻENIA CIAŁA I SZKODY MAJĄTKOWE, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z SERWERÓW USŁUG I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH W NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH; BŁĘDY CZY POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH, WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG, WYŚWIETLANIA ICH LUB KORZYSTANIA Z NICH), BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z ZANIEDBANIA, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA CZY Z CZEGOŚ INNEGO, NAWET JEŚLI FIRMA Tripadvisor LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Jeśli Spółki Tripadvisor zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług bądź w jakikolwiek sposób związane z ich używaniem przez Państwa, wówczas odpowiedzialność Spółek Tripadvisor w żadnym wypadku nie przekroczy łącznie większej z następujących kwot: (a) opłat transakcyjnych uiszczanych na rzecz Spółek Tripadvisor za transakcje w ramach Usług stanowiących podstawę roszczenia albo za ich pośrednictwem; (b) stu dolarów (100 USD).

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka pomiędzy stronami. Ograniczenia określone w tej części będą nadal obowiązywać, nawet jeśli ograniczone środki zaradcze zdefiniowane w niniejszych warunkach nie spełnią swojego podstawowego celu. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach obowiązują z korzyścią dla firm należących do Spółek Tripadvisor.

NINIEJSZE WARUNKI I ZASADY ANI POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ WPŁYWU NA OBOWIĄZYWANIE OBLIGATORYJNYCH PRZEPISÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NA PRZYKŁAD NA MOCY PRZEPISÓW O OCHRONIE KONSUMENTÓW PANUJĄCYCH W NIEKTÓRYCH KRAJACH.

JEŚLI PRAWO KRAJU, W KTÓRYM PAŃSTWO MIESZKAJĄ, NIE ZEZWALA NA ŻADNE KONKRETNE OGRANICZENIE ANI WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USTANOWIONE W NINIEJSZEJ KLAUZULI, OGRANICZENIE TO NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ MIEJSCOWE PRAWO.

REKOMPENSATA

Wyrażają Państwo zgodę na zabezpieczenie Spółek Tripadvisor, a także wszelkich członków kierownictwa, dyrektorów, osób zatrudnionych przez te podmioty i ich przedstawicieli oraz zwolnienie ich z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami, podstawami roszczeń, żądaniami, odszkodowaniami, stratami, szkodami, grzywnami, karami lub innymi kosztami bądź wydatkami wszelkiego rodzaju, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i księgowej poniesionymi przez strony trzecie na skutek:

 • (i) naruszenia przez Państwa warunków niniejszej Umowy lub warunków zapisanych w dokumentach, do których odniesienia są zawarte w niniejszym dokumencie;
 • (ii) naruszenia przez Państwa jakichkolwiek przepisów albo praw stron trzecich;
 • (iii) korzystania z Usług, w tym witryn Spółek Tripadvisor.

LINKI DO WITRYN STRON TRZECICH

Usługi mogą zawierać hiperłącza do witryn zarządzanych przez inne podmioty niż Spółki Tripadvisor. Wspomniane hiperłącza mają wyłącznie charakter informacyjny. Spółki Tripadvisor nie kontrolują takich witryn ani nie są odpowiedzialne za ich zawartość, prywatność ani inne praktyki stosowane w tych witrynach. Ponadto to Państwo odpowiadają za podejmowanie środków ostrożności mających zapewnić, że wszelkie klikane linki i pobierane oprogramowanie (z niniejszej witryny lub innych witryn) będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich, defektów i innych destrukcyjnych komponentów. Umieszczenie przez Spółki Tripadvisor hiperłączy do takich witryn nie oznacza aprobaty dla materiałów opublikowanych w tych witrynach lub aplikacjach stron trzecich ani żadnych powiązań z prowadzącymi je podmiotami.

W określonych przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni o powiązanie Państwa profilu konta Tripadvisor z profilem w witrynie lub aplikacji strony trzeciej. Mogą Państwo zdecydować, czy chcą to zrobić, a decyzję o powiązaniu informacji można w dowolnym momencie anulować (w witrynie lub aplikacji strony trzeciej). Jeśli zdecydują się Państwo połączyć swoje konto Tripadvisor z witryną lub aplikacją strony trzeciej, witryna lub aplikacja strony trzeciej będzie mogła uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych na koncie Tripadvisor, w tym do informacji o innych użytkownikach, którym udostępniają Państwo informacje. Powinni się Państwo zapoznać z warunkami i polityką prywatności odwiedzanych przez Państwa witryn i aplikacji stron trzecich, ponieważ określają one zasady i uprawnienia dotyczące sposobów wykorzystywania przez nie Państwa informacji, które mogą odbiegać od tych stosowanych w naszych Usługach, w tym w naszych witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi witrynami i aplikacjami stron trzecich oraz przypominamy, że korzystają z nich Państwo na własne ryzyko.

OPROGRAMOWANIE JAKO ELEMENT USŁUG; DODATKOWE LICENCJE NA URZĄDZENIA MOBILNE

Oprogramowanie dostępne w Usługach podlega ponadto przepisom kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych. Żadne oprogramowanie w ramach Usług nie może być pobierane, eksportowane ani reeksportowane: (a) do (dotyczy obywateli i mieszkańców) Kuby, Iraku, Sudanu, Korei Północnej, Iranu, Syrii ani żadnego innego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo; (b) do osób znajdujących się na liście osób objętych sankcjami (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Deny Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z oświadczeniem i zapewnieniem, że nie znajdują się Państwo w wymienionym kraju ani na wymienionej liście, nie podlegają Państwo kontroli takiego kraju, nie są jego obywatelami ani mieszkańcami.

Jak wspomniano wyżej, Usługi obejmują oprogramowanie, które czasami może być zwane „aplikacjami”.  Każde oprogramowanie udostępniane do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) jest dziełem firmy Tripadvisor lub innych zidentyfikowanych podmiotów chronionym prawem autorskim. Państwa korzystanie z Oprogramowania regulują warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli taka istnieje, dołączonej do Oprogramowania lub w nim zawartej. Nie mogą Państwo instalować Oprogramowania, do którego została dołączona umowa licencyjna lub które taką umowę zawiera, ani korzystać z niego, jeśli uprzednio nie zobowiążą się Państwo do przestrzegania jej warunków. W przypadku Oprogramowania dostępnego do pobrania za pośrednictwem Usług, do którego nie została dołączona umowa licencyjna, niniejszym udzielamy Państwu ograniczonej, osobistej, niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania do przeglądania i korzystania z Usług zgodnie z warunkami oraz zasadami niniejszej Umowy (w tym polityką, o której mowa w niniejszym dokumencie) i tylko w tym celu.

Należy zwrócić uwagę, że całe Oprogramowanie, w tym między innymi kod HTML, XML i Java oraz kontrolki Active X, zawarte w Usługach jest własnością firmy Tripadvisor lub przez nią licencjonowane i chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Wszelkie próby odtwarzania lub redystrybucji Oprogramowania są bezwzględnie zabronione, a ich podjęcie może skutkować nałożeniem surowych kar wynikających z przepisów prawa cywilnego lub karnego. Osoby łamiące te zasady będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

W niektórych elementach oprogramowania Tripadvisor na urządzenia przenośne mogą być wykorzystywane materiały chronione prawami autorskimi, o czym Tripadvisor niniejszym informuje. Ponadto istnieją określone warunki, które mają zastosowanie do korzystania z niektórych aplikacji Tripadvisor na urządzenia przenośne. Strona Licencje na urządzenia przenośne zawiera informacje dotyczące korzystania z aplikacji Tripadvisor na urządzenia przenośne.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA DOWOLNYM SERWERZE ALBO W DOWOLNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO ODTWARZANIA BĄDŹ REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ LUB NINIEJSZEJ UMOWIE (STOSOWNIE DO PRZYPADKU).

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH

Tripadvisor, logo z sową, ranking gwiazdkowy, jak również wszelkie nazwy produktów i usług oraz slogany prezentowane w Usługach są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami objętymi ochroną w systemie common law i stanowią własność firmy TripAdvisor LLC i/lub jej dostawców bądź licencjodawców i nie mogą być kopiowane, odtwarzane ani wykorzystywane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Tripadvisor albo odpowiedniego uprawnionego właściciela znaku. Ponadto układ i wygląd Usług, w tym poszczególne witryny oraz nagłówki stron, zindywidualizowana grafika, ikony i skrypty, stanowią znak usługowy, znak towarowy lub wizerunek handlowy Tripadvisor i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani wykorzystywane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Tripadvisor. Wszelkie pozostałe znaki, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów, firmy spółek i logo zawarte w Usługach stanowią własność odpowiednich uprawnionych podmiotów. Z wyjątkiem zakresu wskazanego w innym miejscu niniejszej Umowy odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procedur lub innych informacji poprzez nazwę handlową, znak towarowy, nazwę producenta lub dostawcy bądź w inny sposób nie są równoważne z ich poparciem, sponsorowaniem ani rekomendowaniem przez Tripadvisor ani nie mogą być w ten sposób interpretowane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tripadvisor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn prowadzonych przez strony inne niż Tripadvisor.

Procedura zgłaszania i usuwania nielegalnych treści

Tripadvisor działa zgodnie z procedurą zgłaszania i usuwania treści. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi lub zastrzeżenia odnośnie do Treści, w tym wiadomości użytkowników zamieszczonych w Usługach, albo jeśli uważają Państwo, że materiały lub treści zamieszczone w Usługach naruszają prawa autorskie, prosimy o niezwłoczny kontakt poprzez zastosowanie procedury zgłaszania i usuwania treści. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką i procedurą dotyczącą praw autorskich. Po spełnieniu wymogów wspomnianej procedury firma Tripadvisor zareaguje na uzasadnione i właściwie umotywowane skargi, podejmując wszelkie możliwe starania w celu usunięcia w rozsądnym czasie treści ewidentnie niezgodnych z prawem.

ZMIANY W USŁUGACH; ROZWIĄZANIE UMOWY

Firma Tripadvisor może zmieniać, dodawać lub usuwać warunki i zasady niniejszej Umowy w całości lub w części w dowolnym czasie według własnego uznania, jeśli uzna takie działania za konieczne z przyczyn prawnych, ogólnych lub technicznych albo z powodu zmian w zakresie świadczonych Usług bądź ich natury lub układu. Wyraźnie zobowiązują się Państwo przestrzegać warunków niniejszej Umowy z takimi zmianami.

Spółki Tripadvisor mogą w każdej chwili zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Usług, w tym dostępność jakichkolwiek funkcji, baz danych lub Treści. Spółki Tripadvisor mogą również nałożyć limity lub inaczej ograniczyć Państwa dostęp do wszystkich lub wybranych części Usług bez uprzedzenia oraz nie ponosząc odpowiedzialności. Mogą to zrobić z przyczyn technicznych lub ze względów bezpieczeństwa, gdy mają na celu zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi, utracie lub zniszczeniu danych albo w sytuacji, gdy firma Tripadvisor i/lub jej podmioty powiązane uznają, że naruszyli Państwo którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiekolwiek przepisy bądź regulacje, albo zdecydują się przerwać świadczenie jakichkolwiek aspektów Usług.

DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z USŁUG W TYM MOMENCIE LUB PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI O JAKIEJKOLWIEK ZMIANIE OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE TAKICH MODYFIKACJI.

Tripadvisor może rozwiązać z Państwem niniejszą Umowę w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli w dobrej wierze uzna, że naruszyli Państwo niniejszą Umowę, lub w inny sposób postanowi, że jej wypowiedzenie jest w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony praw Spółek Tripadvisor i/lub innych użytkowników Usług. Oznacza to, że możemy zaprzestać świadczenia Państwu Usług.

JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Ta strona jest własnością TripAdvisor LLC, amerykańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i jest przez nią kontrolowana. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej albo związane z nią bądź jej przedmiotem lub powstaniem podlegają prawu stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w amerykańskim stanie Massachusetts oraz zgadzają się na przeprowadzenie postępowań w tych sądach w przypadku wszelkich sporów wynikających z korzystania z Usług lub związanych z korzystaniem z nich przez Państwa lub jakąkolwiek stronę trzecią. Zgadzają się Państwo, aby wszelkie roszczenia, jakie mogą Państwo mieć w stosunku do TripAdvisor LLC, wynikające z Usług lub z nimi związane były rozpatrywane i rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem w stanie Massachusetts. Korzystanie z Usług jest niedozwolone we wszelkich jurysdykcjach, w których nie mają zastosowania wszystkie postanowienia niniejszych warunków i zasad, w tym postanowienia niniejszego ustępu. Żadne postanowienie niniejszej klauzuli nie ogranicza praw spółki TripAdvisor LLC do dochodzenia swoich praw względem Państwa na drodze sądowej przed dowolnym innym sądem właściwym. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w zakresie, w jakim prawo właściwe w Państwa kraju zamieszkania wymaga stosowania innych przepisów i/lub innej jurysdykcji — w szczególności, gdy korzystają Państwo z Usług jako konsumenci — i nie można go wykluczyć na poziomie umowy ani nie będzie ono regulowane przez Konwencje Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, jeśli w innych przypadkach mają one zastosowanie.  Jeśli korzystają Państwo z Usług jako konsument, a nie jako Przedstawiciel handlowy ani biznesowy, mogą Państwo mieć prawo do wnoszenia roszczeń przeciwko firmie Tripadvisor w sądach Państwa kraju zamieszkania. Niniejsza klauzula w przeciwnym wypadku będzie miała zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym w Państwa kraju lub miejscu zamieszkania.

PRZELICZNIK WALUT

Kursy walut oparte są na danych pochodzących z powszechnie dostępnych źródeł i mają wyłącznie charakter informacyjny. Prawidłowość kursów nie jest weryfikowana i rzeczywiste kursy mogą się różnić. Dane na temat kursów mogą nie być aktualizowane codziennie. Udostępniane informacje uważa się za rzetelne, jednak Spółki Tripadvisor tej rzetelności nie gwarantują. Korzystając z tych informacji do celów finansowych, powinni Państwo zasięgnąć opinii wykwalifikowanego specjalisty na potrzeby zweryfikowania prawidłowości podanych kursów. Nie udzielamy Państwu prawa do wykorzystania tych informacji do celów innych niż prywatne. Obowiązuje Państwa również wyraźny zakaz odsprzedaży, redystrybucji i wykorzystania tych informacji w celach handlowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania każdej nazwy użytkownika, nazwy konta, pseudonimu lub innego identyfikatora użytkownika z dowolnego powodu bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Państwa.

Potwierdzają Państwo, że zawarcie Umowy ani korzystanie z Usług nie prowadzą do zawarcia spółki joint venture czy innej spółki, założenia przedstawicielstwa ani nawiązania stosunku pracy pomiędzy Państwem a firmą Tripadvisor i/lub jej podmiotami powiązanymi.

Realizacja przez nas niniejszej Umowy podlega przepisom obowiązującego prawa oraz stosownym procedurom prawnym i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza naszego prawa do zastosowania się do wniosków ani wymogów organów ścigania, instytucji państwowych lub sądów, związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług lub z informacjami otrzymywanymi albo gromadzonymi przez nas w związku z takim używaniem. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzają się Państwo wnosić wszelkie roszczenia czy powództwa wynikające z dostępu do Usług lub korzystania z nich albo z tym związane w terminie dwóch (2) lat od daty zaistnienia przyczyny takiego roszczenia lub powództwa. W przeciwnym wypadku uznaje się, że nieodwołalnie zrzekają się Państwo prawa do wniesienia takiego roszczenia lub powództwa.

Jeśli okaże się, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub niewykonalna na mocy obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności opisanej powyżej, wtedy takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które jak najwierniej oddaje założenia pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia Umowy zachowają moc.

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie warunki i zasady, o których w niej mowa) stanowi całość uzgodnień pomiędzy Państwem a firmą Tripadvisor w odniesieniu do Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub bieżące oświadczenia i propozycje w formie elektronicznej, ustnej i pisemnej pomiędzy Państwem a firmą Tripadvisor w odniesieniu do niniejszych Usług. Wydrukowane wersje niniejszej Umowy oraz wszelkich powiadomień w wersji elektronicznej będą akceptowane we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z niniejszą Umową w takim samym zakresie oraz z zastrzeżeniem tych samych warunków co inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie stworzone i przechowywane w formie drukowanej.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy w mocy pozostaną jej następujące części:

Warunki niniejszej Umowy są dostępne w języku witryn i/lub aplikacji Tripadvisor, za pomocą których można uzyskiwać dostęp do Usług.

Witryny i/lub aplikacje, za pomocą których można uzyskiwać dostęp do Usług, nie zawsze mogą być okresowo lub regularnie aktualizowane i w związku z tym nie wymagają rejestrowania jako produkt wydawniczy na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Fikcyjne nazwy firm, produktów, osób, postaci lub dane wymienione w Usługach nie odnoszą się do rzeczywistych osób, firm, produktów ani wydarzeń.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uważane za przyznające prawa czy korzyści stronom trzecim, z zastrzeżeniem, że podmioty powiązane Tripadvisor będą uważane za wyraźnych beneficjentów niniejszej Umowy będących stroną trzecią.

Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek Państwa praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na kogokolwiek innego bez naszej zgody.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, uznaje się za zastrzeżone.

POMOC W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub znaleźć dane do kontaktu, należy przejść do Centrum pomocy. Można także przesłać wiadomość na adres:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Należy pamiętać, że firma TripAdvisor LLC nie akceptuje oficjalnych zawiadomień ani nie odbiera pism procesowych w żaden inny sposób niż jako przesyłka w formie papierowej dostarczona na adres podany bezpośrednio powyżej.  W celu uniknięcia wątpliwości: w szczególności nie przyjmujemy zawiadomień ani doręczeń prawnych deponowanych w naszych filiach lub spółkach zależnych.

©2018 TripAdvisor LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia aktualizacja 1 października 2018 r.