Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Medijski centar

Newsroom

Uslovi, odredbe i napomene za Tripadvisor veb-sajt

UPOTREBA USLUGA

DODATNI PROIZVODI

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI I OTKRIVANJE INFORMACIJA

RECENZIJE, KOMENTARI I KORIŠĆENJE DRUGIH INTERAKTIVNIH OBLASTI; DAVANJE LICENCI

REZERVACIJA KOD DOBAVLJAČA TREĆE STRANE PREKO TripadvisorA

TURISTIČKE DESTINACIJE
 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

OBEŠTEĆENJE

VEZE DO SAJTOVA TREĆE STRANE

SOFTVER KAO DEO USLUGA; DODATNE LICENCE ZA MOBILNE UREĐAJE

AUTORSKA PRAVA I OBAVEŠTENJA O ŽIGU

IZMENE USLUGA; OKONČANJE

NADLEŽNOST I PRIMENJIVO PRAVO

ALATKA ZA MENJANJE VALUTA

OPŠTE ODREDBE

SLUŽBA POMOĆI

 

Dobro došli na Tripadvisor veb-sajtove i resurse za mobilne uređaje koji se nalaze na www.Tripadvisor.rs i primenjivim nacionalnim domenima najvišeg nivoa (uključujući poddomene koji su sa njima povezani), u srodne softverske aplikacije (koje se ponekad nazivaju „aplikacije“), podatke, SMS, API-je, e-poštu, korespondenciju ćaskanjem i telefonom, dugmad, vidžete i oglase (sve ove stavke će se u ovom dokumentu zajedničkim imenom nazivati „Usluge“; opštije, Tripadvisor veb-sajtovi i resursi za mobilne uređaje će se u daljem tekstu ovog dokumenta nazivati „veb-sajtovi“). Usluge vam se nude u zavisnosti od toga da li prihvatite uslove, odredbe i obaveštenja navedena u nastavku (zajedničkim nazivom, ovaj „Ugovor“). Pristupanjem Uslugama ili njihovim korišćenjem prihvatate da budete obavezani ovim Ugovorom i izjavljujete da ste pročitali i razumeli njegove odredbe. Pažljivo pročitajte ovaj Ugovor pošto sadrži informacije u vezi sa zakonskim pravima i ograničenjima ovih prava, kao i odeljak u vezi sa primenjivim zakonom i nadležnošću u slučaju sporova. Ako ne prihvatite sve ove uslove i odredbe, nemate ovlašćenje da koristite Usluge. Ako imate Tripadvisor nalog i želite da okončate ovaj Ugovor, možete to uraditi u bilo kom trenutku tako što ćete zatvoriti nalog i prestati da pristupate Uslugama ili da ih koristite (ovde je opisano kako to možete da uradite).

Informacije, tekst, veze, grafički sadržaj, fotografije, zvuk, video snimci, podaci, kôd ili drugi materijal ili kolekcije materijala koje možete da pregledate u Uslugama, da im pristupate ili da sa njima ostvarujete drugačiju interakciju putem Usluga nazivaće se „Sadržaj“. Termini „mi“, „nas“, „naše“ i „Tripadvisor“ odnose se na TripAdvisor LLC, kompaniju sa ograničenom odgovornošću registrovanu u Delaveru, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama („Tripadvisor“). Termin „Usluge“ definisan iznad odnosi se na usluge koje pruža Tripadvisor ili naši poslovni partneri (Tripadvisor i takva pravna lica, kada se pomene jedno ili više njih, zajednički će biti definisani kao „Tripadvisor kompanije“). U cilju izbegavanja nedoumica, svi veb-sajtovi su u vlasništvu i pod kontrolom Tripadvisora.  Međutim, neke određene Usluge dostupne putem veb-sajtova mogu biti u vlasništvu i pod kontrolom poslovnih partnera Tripadvisora, na primer, Usluge koje omogućavaju rezervisanje Privatnog smeštaja, Restorana i Doživljaja kod dobavljača treće strane (videti ispod). 

Termin „vi“ se odnosi na pojedinca, kompaniju, poslovnu organizaciju ili drugo pravno lice koje koristi Usluge i/ili dodaje Sadržaj u njih. Sadržaj koji dodajete, šaljete, prenosite i/ili objavljujete u Uslugama ili pomoću njih nazivaće se „vaš Sadržaj“, „Sadržaj koji je vaš“ i/ili „Sadržaj koji šaljete“.

Usluge se pružaju isključivo:

 1. da bi se klijentima omogućilo da prikupljaju informacije o putovanjima, objavljuju Sadržaj i pretražuju i rezervišu usluge za putnike i prave rezervacije; i
 2. da bi se preduzećima koja pružaju usluge vezane za putovanja, turizam i ugostiteljstvo omogućilo da stupe u kontakt sa klijentima i potencijalnim klijentima, putem besplatnih i/ili plaćenih usluga koje nude Tripadvisor kompanije ili koje se nude preko njih.

Možemo da u budućnosti promenimo ili na drugi način izmenimo ovaj Ugovor u skladu sa uslovima i odredbama navedenim u ovom dokumentu i vi razumete i prihvatate da vaš dalji pristup Uslugama ili njihovo korišćenje nakon te promene znači da prihvatate ažuriranu ili izmenjenu verziju Ugovora. Naznačićemo datum poslednje izmene ovog Ugovora u dnu ovog Ugovora, a sve izmene stupaju na snagu nakon objavljivanja. Obavestićemo registrovane korisnike Usluga (takvi registrovani korisnici će se nazivati „Vlasnici naloga“) o materijalnim izmenama ovih uslova i odredaba tako što ćemo im poslati obaveštenje na e-adresu povezanu sa profilom Vlasnika naloga ili tako što ćemo postaviti obaveštenje na svojim veb-sajtovima. Obavezno povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali najaktuelniju verziju ovog Ugovora.

UPOTREBA USLUGA

Kao uslov za korišćenje Usluga, garantujete: (i) da su sve informacije koje Tripadvisor kompanijama dostavite putem Usluga tačne, precizne, aktuelne i potpune (ii) da ćete, ako ste Vlasnik naloga, čuvati informacije na nalogu i nadgledati nalog u slučaju da ga koristi neka druga osoba osim vas, za šta takođe preuzimate kompletnu odgovornost, (iii) da imate 13 ili više godina (neki lokalni zakoni možda propisuju veći uzrast) da biste mogli da se registrujete za otvaranje naloga, koristite Usluge i dodajete sadržaj na naše veb-sajtove i (iv) da imate zakonsko ovlašćenje da sklopite ovaj Ugovor i koristite Usluge, uključujući naše veb-sajtove, u skladu sa svim uslovima i odredbama navedenim u ovom dokumentu. Tripadvisor kompanije ne prikupljaju svesno informacije osoba mlađih od 13 godina. Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju odbijemo pristup Uslugama bilo kome, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, zbog kršenja ovog Ugovora. Upotrebom Usluga, uključujući proizvode ili usluge koji omogućavaju deljenje Sadržaja na sajtovima treće strane ili sa njih, shvatate da ste isključivo vi odgovorni za informacije koje delite sa Tripadvisor kompanijama. Možete da pristupate Uslugama isključivo u predviđene svrhe pomoću obezbeđene funkcionalnosti Usluga i na način dozvoljen ovim Ugovorom.

Kopiranje, prenos, reprodukcija, replikacija ili redistribucija (a) Sadržaja ili bilo kog njegovog dela i/ili (b) Usluga uopšteno strogo su zabranjeni ukoliko se prethodno ne obezbedi pismena saglasnost Tripadvisor kompanija. Da biste zatražili dozvolu, pošaljite zahtev na adresu:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

Da biste pristupali određenim funkcijama Usluga, potrebno je da otvorite nalog i postanete Vlasnik naloga. Pri otvaranju naloga morate da navedete potpune i tačne informacije. Isključivo ste vi odgovorni za aktivnosti na nalogu, uključujući interakciju i komunikaciju sa drugima, i morate da štitite nalog. U tom cilju, ukoliko ste Vlasnik naloga, prihvatate da ćete redovno ažurirati kontakt informacije.  

Ako otvarate Tripadvisor nalog u komercijalne svrhe i prihvatate ovaj Ugovor u ime preduzeća, organizacije ili drugog pravnog lica, izjavljujete i garantujete da imate ovlašćenje za to i da imate autoritet da to lice obavežete ovim Ugovorom, i u tom slučaju se reči „vi“ i „vaš“ koje se koriste u ovom Ugovoru odnose na to lice, dok se pojedinac koji nastupa u ime preduzeća naziva „Predstavnik objekta“.

Tokom upotrebe Usluga možete da naiđete na veze do sajtova i aplikacija treće strane ili da budete u prilici da ostvarite interakciju sa njima. To može da obuhvata mogućnost deljenja Sadržaja iz Usluga, uključujući vaš Sadržaj, sa takvim sajtovima i aplikacijama treće strane. Imajte na umu da sajtovi i aplikacije treće strane mogu javno da prikazuju taj deljeni Sadržaj. Te treće strane mogu da naplaćuju naknadu za korišćenje određenog sadržaja ili usluga koje pružaju na svojim veb-sajtovima ili pomoću njih. Stoga bi pre nego što obavite bilo koju transakciju sa bilo kojom trećom stranom trebalo da istražite sve informacije za koje smatrate da su neophodne ili relevantne kako biste utvrdili da li će vam biti naplaćena naknada. Ukoliko Tripadvisor kompanije navedu podatke o naknadama ili troškovima koji se naplaćuju za taj sadržaj ili usluge treće strane, te informacije se navode isključivo iz praktičnih razloga i u informativne svrhe. Interakcije sa sajtovima i aplikacijama treće strane ostvarujete na sopstveni rizik. Izričito potvrđujete i prihvatate da Tripadvisor kompanije ni u kom smislu ne snose nikakvu odgovornost niti imaju ikakvu obavezu u pogledu tih sajtova ili aplikacija treće strane.

Deo Sadržaja koji vidite ili kojem na drugi način pristupate u Uslugama ili pomoću njih koristi se u komercijalne svrhe. Prihvatate i razumete da Tripadvisor kompanije u Uslugama mogu da postavljaju oglase i promocije uz vaš Sadržaj i Sadržaj drugih lica, blizu njega, pored njega ili u njegovoj neposrednoj blizini (s tim što, kada je u pitanju video ili drugi dinamičan sadržaj, to može da bude i pre, tokom ili nakon njegovog prikazivanja).

DODATNI PROIZVODI

Tripadvisor kompanije povremeno mogu da odluče da promene, ažuriraju ili ukinu određene proizvode i funkcije Usluga. Prihvatate i razumete da Tripadvisor kompanije nemaju obavezu da skladište ili čuvaju vaš Sadržaj ili druge informacije koje navedete, osim u meri u kojoj to zahteva primenjivi zakon.

Nudimo i usluge koje mogu da regulišu dodatni uslovi ili ugovori. Ako koristite druge takve usluge, dodatni uslovi će vam biti stavljeni na raspolaganje i postaće deo ovog Ugovora, izuzev u slučaju da takvi dodatni uslovi izričito isključuju ili na drugi način zamenjuju ovaj Ugovor. Na primer, ako koristite ili kupite te dodatne usluge u komercijalne ili poslovne svrhe, morate da pristanete na primenjive dodatne uslove. Ukoliko drugi uslovi odstupaju od uslova i odredaba ovog Ugovora, dodatni uslovi će važiti u pogledu tih konkretnih usluga u meri u kojoj postoji odstupanje.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Sadržaj i informacije dostupni u Uslugama i putem njih (uključujući, bez ograničenja, poruke, podatke, informacije, tekst, muziku, zvuk, fotografije, grafički sadržaj, video snimke, mape, ikone, softver, kôd ili drugi materijal), kao i infrastruktura koja se koristi za dostavljanje tog sadržaja ili informacija, vlasništvo su Tripadvisor kompanija ili Tripadvisor kompanije za njih imaju licencu koji im pružaju treće strane. Za sav Sadržaj koji nije vaš Sadržaj prihvatate da nećete menjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, objavljivati, licencirati ili prodavati i preprodavati informacije, softver, proizvode ili usluge koje ste dobili u Uslugama ili preko njih, kao i da nećete stvarati izvedena dela od navedenog materijala niti prenositi prava na njega. Pored toga, prihvatate da nećete:

 • (i) koristiti Usluge ili Sadržaj u komercijalne svrhe koje su van opsega onih komercijalnih svrha izričito dozvoljenih ovim Ugovorom i srodnim smernicama koje Tripadvisor kompanije nude;
 • (ii) pristupati Sadržaju Usluga, uključujući, bez ograničenja, korisničke profile i fotografije, nadgledati ih, reprodukovati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati, kopirati ili ih na drugi način koristiti, pomoću robota, paukova, programa za izvlačenje informacija ili drugim automatizovanim sredstvima niti ručnim postupcima u bilo koju svrhu koja nije u skladu sa ovim Ugovorom ili ukoliko od nas ne dobijete izričitu pismenu saglasnost;
 • (iii) kršiti ograničenja u zaglavljima koja robotima onemogućavaju popisivanje stranice u Uslugama ili zaobilaziti druge mere koje se koriste da bi se sprečio ili ograničio pristup Uslugama;
 • (iv) preduzimati mere koje dovode ili mogu da dovedu do nerazumnog ili nesrazmerno velikog opterećenja naše infrastrukture, za šta kriterijume određujemo po sopstvenom nahođenju;
 • (v) napraviti preciznu vezu do bilo kog dela Usluga u bilo koje svrhe bez naše izričite pismene saglasnosti;
 • (vi) „uokviriti“, „preslikavati“ ili na drugi način uvrstiti bilo koji deo Usluga u druge veb-sajtove ili usluge bez našeg prethodnog pismenog odobrenja;
 • (vii) pokušavati da promenite, prevedete, prilagodite, izmenite ili rastavite softverske programe koje Tripadvisor koristi u vezi sa Uslugama, niti da izvršite dekompilaciju ili reverzni inženjering tih softverskih programa;
 • (viii) zaobići, onemogućiti ili na drugi način ometati bezbednosne funkcije Usluga ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje Sadržaja; ili
 • (ix) preuzimati Sadržaj ako njegovo preuzimanje nisu izričito omogućile Tripadvisor kompanije.

POLITIKA PRIVATNOSTI I OTKRIVANJE INFORMACIJA

Lične informacije koje objavite u Uslugama ili koje na drugi način pošaljete u vezi sa njima koristiće se u skladu sa našom Politikom privatnosti. Kliknite ovde da biste pročitali našu Politiku privatnosti.

RECENZIJE, KOMENTARI I KORIŠĆENJE DRUGIH INTERAKTIVNIH OBLASTI; DAVANJE LICENCI

Uvek nam je drago kada postavite novi sadržaj na naš sajt. Imajte na umu da dostavljanjem svog Sadržaja u Usluge ili pomoću njih, bilo putem e-pošte, postavljanjem preko nekog od Tripadvisor proizvoda za sinhronizaciju, putem usluga i aplikacija drugih ili na neki drugi način, uključujući vaš Sadržaj koji se prenosi na vaš Tripadvisor nalog putem proizvoda ili usluge Tripadvisor kompanija, komentara, pitanja, fotografija ili video snimaka, komentara, predloga, ideja ili sličnih stavki koje vaš Sadržaj obuhvata, Tripadvisor kompanijama dajete neekskluzivno, besplatno, trajno, prenosivo i neopozivo pravo koje može da se podlicencira za (a) hostovanje, korišćenje, reprodukciju, izmene, pokretanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, objavljivanje, javno prikazivanje i izvođenje tog vašeg Sadržaja, kao i na stvaranje izvedenih dela od njega, koje važi u celom svetu i za sve medije, bilo one koji su trenutno poznati ili će biti osmišljeni u budućnosti; (b) stavljanje vašeg Sadržaja na raspolaganje ostatku sveta i omogućavanje drugima da rade isto to; (c) pružanje, promovisanje i poboljšanje Usluga i stavljanje vašeg Sadržaja koji se deli putem Usluga na raspolaganje drugim kompanijama, organizacijama ili pojedincima radi emitovanja, distribuiranja, promovisanja ili objavljivanja takvog vašeg Sadržaja na drugim medijima i u drugim uslugama, prema našoj Politici privatnosti i ovom Ugovoru; i (d) upotrebu imena i/ili žiga koje pošaljete u vezi sa takvim svojim Sadržajem. Razumete da Tripadvisor može da izabere da navede informacije o autoru za vaš Sadržaj po sopstvenom nahođenju. Pored toga, dajete Tripadvisor kompanijama pravo da zakonski gone fizička ili pravna lica koja prekrše vaša prava ili prava Tripadvisor kompanija na vaš Sadržaj kršenjem ovog Ugovora. Potvrđujete i prihvatate da vaš Sadržaj ne obuhvata poverljive niti vlasničke podatke. Potvrđujete, izjavljujete i garantujete da posedujete ili imate odgovarajuće licence, prava (uključujući autorska i druga vlasnička prava), saglasnosti i dozvole da objavljujete i inače koristite (kao i da Tripadvisor kompanije objavljuju i inače koriste) vaš Sadržaj na osnovu ovlašćenja iz ovog Ugovora.

Ukoliko se utvrdi da zadržavate moralna prava (uključujući prava na navođenje podataka o autoru ili prava na integritet) na Sadržaj, ovim izjavljujete da, u meri u kojoj to dozvoljava primenjivi zakon, (a) ne tražite da se informacije za ličnu identifikaciju koriste u vezi sa Sadržajem, radovima koji su od njega izvedeni ili njegovim nadogradnjama ili ažuriranjima; (b) nemate prigovora na to da Tripadvisor kompanije ili njihovi nosioci licenci, pravni naslednici ili lica kojima je on dodelio prava, objavljuju, koriste, menjaju, brišu ili eksploatišu vaš Sadržaj; (c) zauvek se odričete bilo kojih i svih moralnih prava autora na bilo koji Sadržaj i slažete se da nećete tražiti ili polagati ova prava na njega; i (d) zauvek oslobađate Tripadvisor kompanije i njihove nosioce licenci, pravne naslednike ili lica kojima su one dodelile prava od svih tužbi koje biste mogli da podignete protiv Tripadvisor kompanija po osnovu tih moralnih prava.

Imajte na umu da se utisci i drugi predlozi koje navedete mogu iskoristiti u bilo kom trenutku i da nemamo obavezu da čuvamo njihovu poverljivost.

Usluge mogu da sadrže forume za diskusije, oglasne table, usluge pisanja komentara, fidove o putovanjima ili druge forume na kojima možete da postavljate svoj Sadržaj, kao što su iskustva sa putovanja, poruke, materijal ili druge stavke („Interaktivne oblasti“). Ako Tripadvisor postavi takve Interaktivne oblasti na veb-sajtove, isključivo ste vi odgovorni za svoje korišćenje Interaktivnih oblasti i koristite ih na sopstveni rizik. Tripadvisor kompanije ne garantuju za poverljivost vašeg Sadržaja koji postavljate u Usluge ili Interaktivne oblasti.  Ukoliko pravno lice koje spada u Tripadvisor kompanije obezbedi bilo koji oblik privatnog kanala za komunikaciju između Vlasnika naloga, prihvatate da ta pravna lica mogu da nadgledaju sadržaj takvih komunikacija radi zaštite naše zajednice i Usluga. Razumete da Tripadvisor kompanije ne menjaju niti kontrolišu poruke korisnika koje se postavljaju ili distribuiraju pomoću Usluga, uključujući poruke poslate preko soba za ćaskanje, oglasnih tabli ili drugih foruma za komunikaciju, i da ni na koji način nisu odgovorne za te poruke.  Tripadvisor naročito ne menja niti kontroliše Sadržaj korisnika koji se pojavljuje na veb-sajtovima.  Tripadvisor kompanije ipak zadržavaju pravo da iz Usluga bez obaveštenja uklone takve poruke ili drugi Sadržaj ukoliko u dobroj nameri veruju da takav Sadržaj krši ovaj Ugovor ili iz drugih razloga smatraju da je uklanjanje razumno potrebno da bi se zaštitila prava Tripadvisor kompanija i/ili drugih korisnika Usluga. Ukoliko se ne slažete sa uklanjanjem vašeg Sadržaja sa veb-sajtova, možete da kontaktirate Tripadvisor putem Centra za pomoć da biste nam poslali prigovor.  Upotrebom Interaktivnih oblasti izričito prihvatate slanje samo onog svog Sadržaja koji je u skladu sa smernicama koje je Tripadvisor objavio, koje su na snazi u vreme slanja i koje vam je dostavio Tripadvisor.  Dajete izričitu saglasnost da putem Usluga nećete postavljati, otpremati, prenositi, distribuirati, čuvati, praviti ili na drugi način objavljivati svoj Sadržaj:

 1. Koji je netačan, nezakonit, obmanjujući, pogrdan, klevetnički, opscen, pornografski, nepristojan, razvratan, sugestivan, uznemirujući (ili zagovara uznemiravanje druge osobe), preteći, uvredljiv ili lažan, kao ni onaj koji krši prava na privatnost ili zaštitu identiteta, poziva na nasilje ili je na drugi način sporan;
 2. Koji je očigledno uvredljiv onlajn zajednici, poput sadržaja koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko nasilje bilo koje vrste protiv bilo koje grupe ili pojedinca;
 3. Koji predstavlja, podstiče ili promoviše sprovođenje nezakonitih aktivnosti ili krivičnog dela, odnosno koji daje uputstva za njihovo sprovođenje, zatim sadržaj koji povlači građansku odgovornost, krši prava bilo koje strane u bilo kojoj zemlji sveta ili koji na drugi način može da dovede do zakonske odgovornosti ili kršenja bilo kog lokalnog, državnog, nacionalnog ili međunarodnog zakona, uključujući, bez ograničenja, propise Komisije za hartije od vrednosti i berzu SAD (SEC) ili bilo koja pravila bilo koje berze, uključujući, bez ograničenja, Njujoršku berzu (NYSE), NASDAQ ili Londonsku berzu;
 4. Koji daje uputstva za sprovođenje nezakonitih aktivnosti, poput uputstava za pravljenje ili kupovinu nezakonitog oružja, kršenje nečije privatnosti ili prenošenje ili pravljenje računarskih virusa;
 5. Koji krši prava na patent, žig, poslovnu tajnu, kao i autorska prava ili druga prava na intelektualnu svojinu ili vlasništvo bilo koje strane. Ovo se posebno odnosi na sadržaj koji promoviše nezakonito ili neovlašćeno kopiranje dela druge osobe zaštićenog autorskim pravima, poput dostavljanja piratskih računarskih programa ili veza do njih, navođenja informacija o zaobilaženju mehanizama za zaštitu kopiranja koje je ugradio proizvođač ili dostavljanja piratske muzike ili veza do piratskih muzičkih datoteka;
 6. Koji spada u masovne poruke ili „nepoželjan sadržaj“, „neželjenu poštu“, „lančana pisma“ ili „piramidalne šeme“;
 7. U kojem se neko lažno predstavlja kao fizičko ili pravno lice ili se na drugi način pogrešno prikazuje vaš odnos sa fizičkim ili pravnim licem, uključujući i Tripadvisor kompanije;
 8. Koji spada u privatne podatke treće strane, uključujući, bez ograničenja, adrese, brojeve telefona, e-adrese, matične brojeve i brojeve kreditnih kartica.  Imajte na umu da prezime pojedinca može da se objavi na našim veb-sajtovima, ali samo ukoliko se unapred obezbedi izričita saglasnost identifikovanog pojedinca;
 9. Koji obuhvata stranice sa ograničenim pristupom ili stranice zaštićene lozinkom, ili skrivene stranice ili slike (one do kojih ne postoje veze sa druge stranice kojoj imate pristup, odnosno koje ne vode do takve stranice);
 10. Koji obuhvata viruse, oštećene podatke ili druge štetne datoteke koje ometaju ili prekidaju normalne procese, ili čiji je cilj da omogući njihovo širenje;
 11. Koji nema veze sa temom Interaktivnih oblasti u kojima je takav Sadržaj objavljen; ili
 12. Koji, po proceni isključivo Tripadvisora, (a) krši prethodno navedene odeljke ovog dokumenta, (b) krši srodne Tripadvisor smernice koje vam je Tripadvisor dostavio, (c) spada u sporan sadržaj, (d) ograničava ili sprečava druge osobe da koriste Interaktivne oblasti ili druge delove Usluga ili uživaju u njima, ili (e) može da izloži Tripadvisor kompanije ili njihove korisnike bilo kakvoj šteti ili krivičnoj odgovornosti bilo kog tipa.

Tripadvisor kompanije ne preuzimaju nikakvu odgovornost za Sadržaj koji vi (u slučaju da se radi o vašem Sadržaju) ili treća strana (u slučaju bilo kog drugog Sadržaja uopšte) postavljate, čuvate, prenosite ili otpremate, niti preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi sa tim. Tripadvisor kompanije takođe nisu odgovorne ni za kakve greške, povredu ugleda, pismenu ili usmenu klevetu, omaške, netačnosti, opsceni sadržaj, pornografiju ili vulgarnosti na koje možete da naiđete. Kao dobavljač interaktivnih usluga, Tripadvisor nije odgovoran ni za kakve izjave, tvrdnje ili drugi Sadržaj koji njegovi korisnici navode (uključujući i vas u pogledu vašeg Sadržaja) na veb-sajtovima ili drugim forumima. Iako Tripadvisor nema obavezu da nadgleda, menja ili prati Sadržaj koji se postavlja u Interaktivnoj oblasti ili distribuira preko nje, Tripadvisor zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, bilo kada, iz bilo kog razloga i bez ikakvog obaveštenja ukloni, nadgleda, prevede ili izmeni Sadržaj postavljen ili sačuvan u Uslugama, ili da te radnje obave treće strane u njegovo ime, a vi ste isključivo odgovorni za pravljenje rezervnih kopija ili zamenu Sadržaja koji postavljate, koji nam na drugi način šaljete ili koji čuvate u Uslugama, što obavljate o sopstvenom trošku.

Svako korišćenje Interaktivnih oblasti ili drugih delova Usluga koje krši gorenavedene odredbe krši uslove ovog Ugovora i može da dovede, između ostalog, do trajnog ili privremenog oduzimanja prava na korišćenje Interaktivnih oblasti i/ili Usluga uopšteno.

Ograničavanje prava Tripadvisora na licence. Možete da odaberete da Tripadvisor kompanijama nadalje ograničite upotrebu svog Sadržaja po osnovu ovog Ugovora (na način opisan iznad) time što ćete Tripadvisor kompanijama dati restriktivniju licencu kao što je opisano u nastavku (takva restriktivna licenca u ovom dokumentu nazivaće se „Ograničena licenca“).  Tu Ograničenu licencu možete da dodelite ovde (imajte na umu da morate da budete prijavljeni na nalog da biste to uradili). Ako izaberete ovu opciju, prava koja dajete Tripadvisor kompanijama na svoj Sadržaj u skladu sa uslovima za licencu navedenim iznad (ta licenca se naziva „Standardna licenca“) biće značajno ograničena na načine opisane u pasusima 1–6 odmah u nastavku, u smislu da Tripadvisor kompanije neće imati Standardnu licencu ni na jedan deo vašeg Sadržaja izuzev na tekstualne komentare i povezane ocene sa kružićima koje objavljujete (za njih će Tripadvisor kompanije i dalje imati Standardnu licencu), ali će imati „Ograničenu licencu“ za deo vašeg Sadržaja definisan u nastavku: 

 1. Kada objavite Sadržaj u Uslugama, licenca koju dajete Tripadvisor kompanijama na svoj Sadržaj biće ograničena na neekskluzivnu, besplatnu, prenosivu i globalnu licencu koja se može podlicencirati, a koja omogućava hostovanje, korišćenje, distribuciju, izmene, pokretanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili izvođenje i prevođenje Sadržaja, kao i pravljenje izvedenih dela od njega, radi njegovog prikazivanja u Uslugama, kao i upotrebu vašeg imena i/ili žiga u vezi sa tim Sadržajem. U skladu sa pasusom 6 navedenim ispod, Ograničena licenca odnosi se na bilo koji vaš Sadržaj (izuzev, da ponovimo, tekstualnih komentara i povezanih ocena sa kružićima) koji objavljujete u Uslugama ili u vezi sa njima ili koji objavljuje neko drugi u vaše ime (npr. treća strana koja dodaje sadržaj na vaš nalog ili upravlja njime na drugi način).
   
 2. Što se tiče pojedinačnih delova vašeg Sadržaja koji podležu Ograničenoj licenci, možete da ukinete prava na licencu koja Tripadvisor kompanije imaju na osnovu ovog dokumenta time što ćete takvu objavu izbrisati iz Usluga.  U skladu sa time, možete da ukinete prava na licencu dodeljena Tripadvisor kompanijama na sav svoj Sadržaj koji podleže Ograničenoj licenci time što ćete okončati nalog (ovde možete da vidite kako to da uradite).  Bez obzira na suprotne odredbe, vaš Sadržaj (a) ostaje u Uslugama ukoliko ga delite sa drugima i ukoliko su ga oni kopirali ili sačuvali pre nego što ste ga vi izbrisali ili pre nego što ste okončali nalog, (b) može nastaviti da se prikazuje u Uslugama u razumnom vremenskom periodu nakon što ga izbrišete ili nakon što okončate nalog, a pre nego što ga mi uklonimo, i/ili (c) može da bude zadržan (ali ne i da se javno prikazuje) iz tehničkih, regulatornih ili pravnih razloga, kao i radi sprečavanja prevare, u obliku rezervne kopije u određenom vremenskom periodu.
   
 3. Tripadvisor kompanije neće koristiti vaš Sadržaj u oglasima za proizvode i usluge treće strane koji se prikazuju drugima ukoliko ne dobiju vaš poseban pristanak (uključujući sponzorisani Sadržaj), iako prihvatate i razumete da Tripadvisor kompanije u Uslugama mogu da postavljaju oglase i promocije uz vaš Sadržaj i Sadržaj drugih lica, blizu njega, pored njega ili u njegovoj neposrednoj blizini (s tim što, kada je u pitanju video ili drugi dinamičan sadržaj, to može da bude i pre, tokom ili nakon njegovog prikazivanja).  U svim slučajevima u kojima se vaš Sadržaj prikazuje u Uslugama, navešćemo ime njegovog autora koristeći ime i/ili žig koje pošaljete u vezi sa Sadržajem.   
   
 4. Tripadvisor kompanije neće trećim stranama davati pravo da objavljuju vaš Sadržaj van Usluga. Međutim, deljenjem vašeg Sadržaja u Uslugama (sa izuzetkom naše usluge „Saveti“, koja se može učiniti privatnom) Sadržaj će postati „javan“ i mi ćemo aktivirati funkciju koja drugima omogućava da dele (ugrađivanjem te javne objave ili na drugi način) taj vaš Sadržaj (izuzev, kao što je pomenuto, Saveta koje konfigurišete kao privatne) putem usluga treće strane. Pored toga, aktiviraćemo pretraživače da bi taj vaš javni Sadržaj mogao da se pronađe u njihovim uslugama. 
   
 5. Sa izuzetkom izmena opisanih u pasusima od 1 do 6 ovog odeljka ovog Ugovora, vaša i naša prava i obaveze nastavljaju da se regulišu preostalim odredbama ovog Ugovora. Licenca koju dajete Tripadvisor kompanijama i koju menjaju pasusi 1–6 naziva se „Ograničena licenca“.
   
 6. U cilju izbegavanja nejasnoća, Sadržaj koji šaljete Uslugama u vezi sa drugim uslugama ili programima Tripadvisor kompanija ne reguliše se Ograničenom licencom, već uslovima i odredbama povezanim sa tom konkretnom Tripadvisor uslugom ili programom.

REZERVACIJA KOD DOBAVLJAČA TREĆE STRANE PREKO TripadvisorA

Korišćenje Tripadvisor usluga rezervisanja. Tripadvisor kompanije vam nude mogućnost da potražite, izaberete i rezervišete putovanje kod dobavljača treće strane bez napuštanja Usluga. Rezervisanjem putovanja preko veb-sajtova postajete Vlasnik naloga ukoliko to već niste.

Izjavljujete da rezervisanjem preko veb-sajtova prihvatate prakse opisane u našoj Politici privatnosti i ovom Ugovoru. Pored toga, garantujete, bilo kao pojedinac ili Predstavnik objekta, da imate 18 ili više godina, da imate zakonsko ovlašćenje da sklopite ovaj Ugovor i koristite Usluge (uključujući i usluge za rezervisanje koje nude Tripadvisor kompanije) u skladu sa ovim Ugovorom, kao i da su sve informacije koje navedete tačne i precizne. Dalje, prihvatate da ćete koristiti usluge za rezervisanje koje nude Tripadvisor kompanije samo da biste obavljali legitimne rezervacije za sebe ili druge osobe u čije ime možete da postupate na osnovu zakonskog ovlašćenja. Zabranjene su sve lažne rezervacije, a bilo kom članu koji pokuša da obavi takvu rezervaciju možemo da obustavimo nalog.

KAO KORISNIK USLUGA, UKLJUČUJUĆI USLUGE ZA REZERVISANJE KOJE NUDE Tripadvisor KOMPANIJE, RAZUMETE I PRIHVATATE: (1) DA Tripadvisor KOMPANIJE NEMAJU NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA NITI DRUGIM OSOBAMA U POGLEDU NEOVLAŠĆENIH TRANSAKCIJA IZVRŠENIH POMOĆU VAŠE LOZINKE ILI NALOGA; I (2) DA NEOVLAŠĆENA UPOTREBA VAŠE LOZINKE ILI NALOGA MOŽE DA DOVEDE DO NAMETANJA PRAVNE ODGOVORNOSTI TripadvisorU, NJEGOVIM POSLOVNIM PARTNERIMA I/ILI DRUGIM OSOBAMA.

Kada obavite rezervaciju preko Tripadvisor kompanija, prikupićemo vaše informacije za plaćanje i prenećemo ih dobavljaču kako bi dovršio transakciju, kao što je opisano u našoj Politici privatnosti. Imajte na umu da odgovornost za obradu uplate i realizaciju rezervacije snosi dobavljač, a ne Tripadvisor kompanije.

Tripadvisor kompanije se neće proizvoljno uključivati u postupak rezervacije, ali zadržavaju pravo da povuku usluge za rezervisanje zbog određenih otežavajućih okolnosti, na primer, kada rezervacija više nije dostupna ili kada imamo opravdane razloge za sumnju u to da je zahtev za rezervaciju lažan. Tripadvisor kompanije takođe zadržavaju pravo da preduzmu korake kako bi potvrdile vaš identitet radi obrade zahteva za rezervaciju.

U slučaju da je rezervacija bila dostupna kada ste poslali porudžbinu, ali je postala nedostupna pre prijavljivanja, vaš jedini pravni lek je da kontaktirate dobavljača kako biste promenili aranžman ili otkazali rezervaciju.

Dobavljači treće strane. Tripadvisor kompanije nisu turističke agencije i ne pružaju niti imaju sopstvene usluge prevoza, smeštaj, restorane, obilaske, aktivnosti ili doživljaje. Iako Tripadvisor kompanije prikazuju informacije o objektima u vlasništvu dobavljača treće strane i omogućavaju rezervacije kod određenih dobavljača na veb-sajtovima Tripadvisor kompanija ili pomoću njih, te aktivnosti ni na koji način ne znače, podrazumevaju ili ukazuju na to da Tripadvisor kompanije sponzorišu ili odobravaju dobavljače treće strane, odnosno da između Tripadvisor kompanija i dobavljača treće strane postoji partnerstvo. Iako Vlasnici naloga mogu da ocenjuju i komentarišu određene usluge prevoza, smeštaj, restorane, obilaske, aktivnosti ili doživljaje na osnovu sopstvenih iskustava, Tripadvisor kompanije ne promovišu niti preporučuju proizvode ili usluge dobavljača treće strane, izuzev što Tripadvisor određenim objektima dodeljuje nagrade na osnovu komentara koje objavljuju Vlasnici naloga. Tripadvisor kompanije ne promovišu Sadržaj koji objavljuju, šalju ili na drugi način dostavljaju korisnici ili objekti, kao ni mišljenja, preporuke ili savete koji su ovde iskazani i Tripadvisor kompanije se izričito odriču kompletne odgovornosti u vezi sa takvim Sadržajem. Prihvatate da Tripadvisor kompanije nisu odgovorne za tačnost ili potpunost informacija koje dobijaju od dobavljača treće strane i koje prikazuju u Uslugama.

Ako obavite rezervaciju kod dobavljača treće strane, u skladu sa ovim Ugovorom prihvatate da ćete pregledati uslove i odredbe kupovine i korišćenja sajta dobavljača, politiku privatnosti i druga pravila ili smernice u vezi sa sajtom ili objektom dobavljača, a prihvatate i da budete obavezani njima. Interakcije sa dobavljačima treće strane ostvarujete na sopstveni rizik. Tripadvisor kompanije neće biti odgovorne u pogledu radnji, omašaka, grešaka, tvrdnji, garancija, kršenja prava ili nemarnosti bilo kog dobavljača treće strane, kao ni u slučaju ličnih povreda, smrti, oštećenja imovine ili drugih šteta ili troškova do kojih dođe zbog vaših interakcija sa dobavljačima treće strane.

Usluge mogu da vas povežu sa sajtovima dobavljača ili drugim sajtovima kojima Tripadvisor ne rukovodi i koje ne kontroliše. Dodatne informacije potražite u odeljku „Veze do sajtova treće strane“ u nastavku.

Rezervisanje privatnog smeštaja, restorana i doživljaja kod dobavljača treće strane navedenih na sajtovima poslovnih partnera. Neki od poslovnih partnera Tripadvisora funkcionišu kao tržnice putem kojih putnici mogu (1) da sklapaju ugovore o rezervisanju privatnog smeštaja sa vlasnicima i menadžerima objekata („Privatni smeštaj“), (2) da rezervišu restorane („Restorani“) i/ili (3) da rezervišu obilaske, aktivnosti i atrakcije (zajedničkim nazivom, „Doživljaji“) kod dobavljača treće strane koji pružaju te Doživljaje (svaki takav dobavljač privatnog smeštaja i/ili Doživljaja nazivaće se „Oglašavač“). Ti poslovni partneri Tripadvisora distribuiraju svoje oglase drugim pravnim licima u okviru grupe Tripadvisor kompanija i zbog toga vam se prikazuju na veb-sajtovima Tripadvisor kompanija.  Kao korisnik, morate da budete odgovorni za svoje korišćenje Usluga (uključujući, naročito, veb-sajtove Tripadvisor kompanija), kao i za transakcije vezane za Privatni smeštaj, Restorane ili Doživljaje koje pružaju poslovni partneri Tripadvisora. Nismo vlasnici Privatnog Smeštaja, Restorana ili Doživljaja navedenih u Uslugama, ne upravljamo njima niti sklapamo ugovore za njih.

Zbog toga što ni Tripadvisor ni njegovi poslovni partneri ne učestvuju u transakcijama vezanim za Privatni smeštaj, rezervacije Restorana ili Doživljaje između putnika i Oglašavača, svaki spor ili sukob u vezi sa stvarnom ili potencijalnom transakcijom između vas i Oglašavača, uključujući kvalitet, stanje, bezbednost ili zakonitost navedenog Privatnog smeštaja, Restorana ili Doživljaja, tačnost sadržaja profila, mogućnost Oglašavača da iznajmi objekat koji nudi Privatni smeštaj, da vam pruži mogućnost rezervisanja, obrok ili drugu uslugu u Restoranu ili da vam pruži Doživljaj, ili vašu mogućnost da platite naknadu za objekat koji nudi Privatni smeštaj, obrok ili uslugu u Restoranu ili Doživljaj, isključivo predstavlja odgovornost svakog korisnika.

Jedan od poslovnih partnera Tripadvisora može da nastupa kao zastupnik sa ograničenim pravima Oglašavača isključivo u svrhe prenosa uplate Oglašavaču. Prihvatate da platite Oglašavaču ili poslovnom partneru Tripadvisora koji u ime Oglašavača nastupa kao zastupnik za prikupljanje uplata sa ograničenim pravima, sve navedene naknade koje Oglašavač naplaćuje za rezervaciju Privatnog smeštaja ili Doživljaj.

Dodatne informacije o naknadama za Privatni smeštaj, bezbednosnim depozitima, naknadama za Doživljaje, obradi plaćanja, povraćajima sredstava i sličnim pojmovima možete da pronađete u uslovima i odredbama naših partnera (za Doživljaje posetite Viator; za Restorane posetite The Fork; za privatni smeštaj posetite Privatni smeštaj Tripadvisor kompanija. Ako rezervišete Privatni smeštaj, Restoran ili Doživljaj koje pruža neki od naših poslovnih partnera, moraćete da prihvatite i pristanete na njegove uslove i odredbe, kao i njegovu Politiku privatnosti.

Ukoliko dođe do spora između vas i Oglašavača iz EU, alternativni načini rešavanja tog spora dostupni su onlajn ovde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

TURISTIČKE DESTINACIJE

Međunarodna putovanja. Kada rezervišete međunarodno putovanje kod dobavljača treće strane ili isplanirate međunarodno putovanje preko Usluga, imate obavezu da proverite da li ispunjavate sve zahteve za ulazak u stranu zemlju i da li su vaše putne isprave u redu, uključujući pasoše i vize.

Da biste saznali zahteve u vezi sa pasošima i vizama, kontaktirajte odgovarajuću ambasadu ili konzulat. Zbog toga što zahtevi mogu da se promene u bilo kom trenutku, obavezno potražite najaktuelnije informacije pre rezervacije i polaska. Tripadvisor kompanije ne prihvataju odgovornost za putnike kojima je zabranjeno ukrcavanje na let ili ulazak u bilo koju zemlju zbog toga što nisu poneli putne isprave koje je zahtevala avio-kompanija, nadležna služba ili zemlja, uključujući zemlje kroz koje putnik možda samo prolazi na putu do odredišta.

Takođe je vaša odgovornost da se pre međunarodnog putovanja posavetujete sa lekarom da biste saznali aktuelne preporuke u vezi sa vakcinacijom, da proverite da li ispunjavate sve zdravstvene zahteve za ulazak u zemlju i da postupate u skladu sa medicinskim savetima u vezi sa putovanjem.

Iako većina putovanja, uključujući putovanje na međunarodne destinacije, prođe bez incidenta, putovanje na određene destinacije nosi veći rizik od drugih. Tripadvisor apeluje na putnike da pre rezervacije putovanja do međunarodne destinacije istraže i pregledaju zabrane, upozorenja, obaveštenja i savete u vezi sa putovanjem koje izdaje njihova vlada i vlade zemalja u kojima se nalazi odredište. Na primer, informacije o uslovima u određenim zemljama i stepen rizika povezan sa putovanjem na određena međunarodna odredišta pruža vlada Sjedinjenih Američkih Država na www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac i www.customs.gov.

NAVOĐENJEM INFORMACIJA RELEVANTNIH ZA PUTNIKE NA ODREĐENE MEĐUNARODNE DESTINACIJE Tripadvisor KOMPANIJE NE IZJAVLJUJU I NE GARANTUJU DA JE PUTOVANJE NA TA ODREDIŠTA POŽELJNO ILI DA NIJE RIZIČNO I NISU ODGOVORNE ZA ŠTETU ILI GUBITKE KOJI MOGU DA NASTANU USLED PUTOVANJA NA TE DESTINACIJE.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ODELJAK. OVAJ ODELJAK OGRANIČAVA ODGOVORNOST Tripadvisor KOMPANIJA PREMA VAMA U POGLEDU PROBLEMA DO KOJIH MOŽE DA DOĐE U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM USLUGA. AKO NE RAZUMETE USLOVE IZ OVOG ODELJKA ILI BILO KOG DRUGOG DELA UGOVORA, POSAVETUJTE SE SA ADVOKATOM KAKO BI VAM RAZJASNIO SPORNE DELOVE PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE USLUGAMA ILI POČNETE DA IH KORISTITE.

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE OBJAVLJENI U USLUGAMA ILI POMOĆU NJIH MOGU DA OBUHVATAJU NETAČNE INFORMACIJE ILI GREŠKE, UKLJUČUJUĆI GREŠKE VEZANE ZA RASPOLOŽIVOST I CENE SMEŠTAJA KOJI SE REZERVIŠE. Tripadvisor KOMPANIJE NE GARANTUJU ZA TAČNOST INFORMACIJA I OPISA U VEZI SA SMEŠTAJEM, DOŽIVLJAJIMA, LETOVIMA, KRSTARENJIMA, RESTORANIMA ILI DRUGIM PROIZVODIMA ZA PUTNIKE KOJI SU PRIKAZANI U USLUGAMA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, CENE, RASPOLOŽIVOST, FOTOGRAFIJE, LISTU POGODNOSTI VEZANIH ZA SMEŠTAJ, DOŽIVLJAJE, LETOVE, KRSTARENJA, RESTORANE ILI DRUGE PROIZVODE ZA PUTNIKE, KAO I OPŠTE OPISE PROIZVODA, KOMENTARE I OCENE, ITD.) I TAKOĐE SE ODRIČU CELOKUPNE ODGOVORNOSTI ZA SVE GREŠKE ILI DRUGE NETAČNOSTI OVIH INFORMACIJA. PORED TOGA, Tripadvisor KOMPANIJE IZRIČITO ZADRŽAVAJU PRAVO DA ISPRAVE SVE GREŠKE U VEZI SA RASPOLOŽIVOŠĆU I CENAMA U USLUGAMA I/ILI U OKVIRU REZERVACIJA NA ČEKANJU OBAVLJENIH PO NETAČNOJ CENI.

Tripadvisor NE IZNOSI NIKAKVU TVRDNJU VEZANU ZA POGODNOST USLUGA, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA NJEGOVIM VEB-SAJTOVIMA ILI U NEKOM DELU TIH VEB-SAJTOVA, ZA BILO KOJU SVRHU, DOK PRIKAZIVANJE ILI PONUDU PROIZVODA ILI USLUGA NA NJEGOVIM VEB-SAJTOVIMA ILI DRUGDE U USLUGAMA NE TREBA TUMAČITI KAO PROMOVISANJE NITI PREPORUKU TIH PROIZVODA ILI USLUGA OD STRANE TripadvisorA, BEZ OBZIRA NA NAGRADE KOJE SE DODELJUJU NA OSNOVU KOMENTARA KORISNIKA. SVE TE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE KOJI SE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE U USLUGAMA ILI POMOĆU NJIH PRUŽAJU SE „TAKVI KAKVI SU“, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE. Tripadvisor KOMPANIJE SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, USLOVA I DRUGIH ODREDABA BILO KOJE VRSTE U KOJIMA SE TVRDI DA U USLUGAMA, NA NJIHOVIM SERVERIMA ILI U PODACIMA (UKLJUČUJUĆI E-POŠTU) KOJE ŠALJU Tripadvisor KOMPANIJE NEMA VIRUSA ILI DRUGOG ŠTETNOG SADRŽAJA. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENJIVIM ZAKONOM Tripadvisor SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA U POGLEDU OVIH INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA I USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE I USLOVE ILI ODREDBE BILO KOJE VRSTE U VEZI SA PODESNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODESNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU, PRAVOM VLASNIŠTVA, NEOMETANIM POSEDOVANJEM ILI NEKRŠENJEM PRAVA.

Tripadvisor KOMPANIJE SE TAKOĐE IZRIČITO ODRIČU GARANCIJA, JEMSTAVA ILI DRUGIH USLOVA BILO KOJE VRSTE U POGLEDU TAČNOSTI ILI VLASNIČKOG KARAKTERA SADRŽAJA DOSTUPNOG U USLUGAMA ILI POMOĆU NJIH.

DOBAVLJAČI TREĆE STRANE KOJI PRUŽAJU INFORMACIJE O SMEŠTAJU, LETOVIMA, PRIVATNOM SMEŠTAJU, DOŽIVLJAJIMA, RESTORANIMA ILI KRSTARENJIMA, KAO I PUTOVANJA ILI DRUGE USLUGE, U USLUGAMA ILI POMOĆU NJIH, PREDSTAVLJAJU NEZAVISNE UGOVARAČE, A NE ZASTUPNIKE ILI ZAPOSLENE U Tripadvisor KOMPANIJAMA. Tripadvisor KOMPANIJE NISU ODGOVORNE ZA DELA, GREŠKE, OMAŠKE, JEMSTVA, GARANCIJE, KRŠENJE PRAVA ILI NEMAR TIH DOBAVLJAČA, NITI ZA LIČNE POVREDE, SMRT, OŠTEĆENJE SVOJINE ILI DRUGE ŠTETE ILI TROŠKOVE KOJI IZ TOGA NASTANU. Tripadvisor NIJE ODGOVORAN I NEĆE OBAVITI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU KAŠNJENJA, OTKAZIVANJA, PREBUKIRANJA, ŠTRAJKA, VIŠE SILE ILI DRUGIH UZROKA IZVAN SVOJE DIREKTNE KONTROLE I NE SNOSI ODGOVORNOST NI ZA KAKVE DODATNE TROŠKOVE, IZUZIMANJA INFORMACIJA, KAŠNJENJA, PREUSMERAVANJA ILI DELA VLADA ILI NADLEŽNIH SLUŽBI.

U SKLADU SA PRETHODNIM USLOVIMA, KORISTITE USLUGE NA SOPSTVENI RIZIK, A Tripadvisor KOMPANIJE (ILI NJIHOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI I/ILI ZAPOSLENI) NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE NEPOSREDNE, POSREDNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE GUBITKE ILI ŠTETE NITI ZA BILO KAKAV GUBITAK PRIHODA, PROFITA, UGLEDA, PODATAKA, UGOVORA, MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA NOVCA ILI GUBITAKA ILI ŠTETA DO KOJIH DOĐE ZBOG ILI KOJI SU U VEZI SA PREKIDOM POSLOVANJA BILO KOJE VRSTE KOJE NASTANE ZBOG ILI JE U BILO KAKVOJ VEZI SA VAŠIM PRISTUPOM USLUGAMA, NJIHOVIM PRIKAZIVANJEM ILI KORIŠĆENJEM, ODNOSNO SA KAŠNJENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU PRISTUPA USLUGAMA, NJIHOVOG PRIKAZIVANJA ILI KORIŠĆENJA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, VAŠE OSLANJANJE NA KOMENTARE I MIŠLJENJA KOJA SE PRIKAZUJU U USLUGAMA ILI POMOĆU NJIH); VIRUSE, GREŠKE, TROJANSKE KONJE, INFORMACIJE, SOFTVER, POVEZANE SAJTOVE, PROIZVODE I USLUGE KOJE STE DOBILI PUTEM USLUGA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PROIZVODE ZA SINHRONIZACIJU Tripadvisor KOMPANIJA); LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE BILO KOJE PRIRODE DO KOJIH DOĐE USLED VAŠE UPOTREBE SERVERA USLUGA I/ILI SVIH LIČNIH PODATAKA I/ILI FINANSIJSKIH PODATAKA KOJI SE NA NJIMA ČUVAJU; GREŠAKA ILI OMAŠAKA U BILO KOM SADRŽAJU, KAO NI ZA KAKVE GUBITKE ILI OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE KOJI NASTANU USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA; ODNOSNO DO KOJIH JE NA DRUGI NAČIN DOŠLO USLED PRISTUPA USLUGAMA, NJIHOVIM PRIKAZIVANJEM ILI KORIŠĆENJEM) BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE ODGOVORNOST TEMELJI NA TEORIJI NEMARA, UGOVORU, DELIKTU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI NEČEMU DRUGOM, I ČAK I U SLUČAJU DA SU Tripadvisor ILI NJEGOVI POSLOVNI PARTNERI BILI UPOZORENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Ako se utvrdi da su Tripadvisor kompanije odgovorne za gubitak ili štetu do kojih dođe usled vaše upotrebe Usluga ili koji su na bilo koji način sa njom povezani, odgovornost Tripadvisor kompanija ni u kom slučaju neće ukupno premašivati veći od sledećih iznosa: (a) naknade plaćene Tripadvisor kompanijama za transakcije koje se obavljaju u Uslugama usled kojih je došlo do zahteva za naplatu depozita ili pomoću njih (b) sto dolara (100,00 USD).

Ograničenje odgovornosti odražava podelu rizika među ugovornim stranama. Ograničenja navedena u ovom odeljku ostaće na snazi i primenjivati se čak i ako se utvrdi da bilo koji ograničeni pravni lek naveden u ovim uslovima ne ispunjava svoju osnovnu svrhu. Ograničenja odgovornosti navedena u ovim uslovima će se primenjivati u korist Tripadvisor kompanija.

OVI USLOVI I ODREDBE I NAVEDENO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI NE UTIČU NA OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA KOJA NIJE MOGUĆE ISKLJUČITI NA OSNOVU PRIMENJIVOG ZAKONA, NA PRIMER, NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA KOJI VAŽE U ODREĐENIM ZEMLJAMA.

UKOLIKO ZAKON ZEMLJE U KOJOJ ŽIVITE NE DOZVOLJAVA NIKAKVA ODREĐENA OGRANIČENJA ILI IZUZIMANJE OD ODGOVORNOSTI NAVEDENO U OVOJ KLAUZULI, TO OGRANIČENJE NEĆE VAŽITI. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ĆE SE INAČE PRIMENJIVATI U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ LOKALNIM ZAKONOM.

OBEŠTEĆENJE

Prihvatate da ćete braniti i obeštetiti Tripadvisor kompanije i njihove službenike, direktore, zaposlene ili zastupnike u vezi sa bilo kakvim tužbama, osnovima za pokretanje postupka, zahtevima, pravnim lekovima, gubicima, štetama, kaznama ili drugim troškovima ili izdacima bilo koje vrste ili prirode, uključujući, bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene naknade, a koje potražuje treća strana usled vašeg:

 • (i) kršenja ovog Ugovora ili dokumenata navedenih u njemu;
 • (ii) kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane; ili
 • (iii) upotrebe Usluga, uključujući veb-sajtove Tripadvisor kompanija.

VEZE DO SAJTOVA TREĆE STRANE

Usluge mogu da sadrže hiperveze do veb-sajtova kojima ne rukovode Tripadvisor kompanije, već treće strane. Takve hiperveze su navedene samo u referentne svrhe. Tripadvisor kompanije ne kontrolišu te veb-sajtove i nisu odgovorne za njihov sadržaj niti za prakse privatnosti i druge prakse na tim veb-sajtovima. Pored toga, vaša je odgovornost da preduzmete mere predostrožnosti da biste bili sigurni da veze na koje kliknete ili softver koji preuzmete (bilo sa ovog veb-sajta ili nekih drugih) ne sadrže viruse, crve, trojanske konje, oštećenja i druge štetne sadržaje. To što Tripadvisor kompanije navode hiperveze na takvim veb-sajtovima ne znači da promovišemo materijal na tim veb-sajtovima ili u aplikacijama treće strane niti da smo u bilo kakvoj vezi sa njihovim operaterima.

U nekim slučajevima možda će sajt ili aplikacija treće strane zatražiti od vas da povežete profil na Tripadvisoru sa profilom na drugom sajtu treće strane. Na vama je da odlučite da li ćete to uraditi, što znači da je ovo stvar izbora, a odluka da dozvolite povezivanje tih informacija može da se onemogući (na sajtu ili u aplikaciji treće strane) u bilo kom trenutku. Ako odlučite da povežete Tripadvisor nalog sa sajtom ili aplikacijom treće strane, sajt ili aplikacija treće strane moći će da pristupaju informacijama koje čuvate na Tripadvisor nalogu, uključujući informacije o drugim korisnicima sa kojima delite informacije. Treba da pročitate uslove i odredbe, kao i Politiku privatnosti, sajtova i aplikacija treće strane koje posećujete jer oni imaju pravila i dozvole vezane za to kako koriste vaše informacije, a koji se mogu razlikovati u odnosu na Usluge, uključujući naše veb-sajtove. Preporučujemo vam da pregledate ove sajtove i aplikacije treće strane i da imate na umu da ih koristite na sopstveni rizik.

SOFTVER KAO DEO USLUGA; DODATNE LICENCE ZA MOBILNE UREĐAJE

Softver iz Usluga podleže i kontroli izvoza Sjedinjenih Država. Softver iz Usluga se ne sme preuzimati ni na drugi način izvoziti ili ponovo izvoziti (a) u Kubu, Irak, Sudan, Severnu Koreju, Iran, Siriju ili drugu zemlju kojoj su SAD nametnule sankcije na robu (kao ni osobama koje imaju državljanstvo ili prebivalište u tim zemljama), ili (b) bilo kom licu koje je na listi „Specially Designated Nationals“ (Posebno označeni državljani) Ministarstva finansija SAD ili koje je navedeno u dokumentu „Table of Deny Orders“ (Tabela lica sa kojima je zabranjeno trgovati) Ministarstva trgovine SAD. Ako koristite Usluge, izjavljujete i garantujete da se ne nalazite u nekoj od ovih zemalja, da niste pod njihovom kontrolom, da niste njihov državljanin i da nemate prebivalište u nekoj od njih, kao i da se ne nalazite ni na jednoj od navedenih lista.

Kao što je navedeno iznad, Usluge obuhvataju softver, koji se povremeno može nazivati „aplikacije“.  Softver koji je dostupan za preuzimanje putem Usluga („Softver“) predstavlja delo zaštićeno autorskim pravima koje pripada Tripadvisoru ili nekoj navedenoj trećoj strani. Vaše korišćenje Softvera podleže uslovima ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, ako taj ugovor postoji, koji je priložen uz Softver ili se isporučuje sa njim. Ne smete da instalirate ili koristite Softver uz koji je priložen Ugovor o licenciranju ili se isporučuje sa njim ako prvo ne prihvatite uslove takvog ugovora o licenciranju. Za Softver koji je dostupan za preuzimanje pomoću Usluga i uz koji nije priložen ugovor o licenciranju ovim vam, kao korisniku, dodeljujemo ograničenu, ličnu i neprenosivu licencu za korišćenje Softvera radi pregleda i drugog korišćenja Usluga u skladu sa uslovima i odredbama ovog Ugovora (uključujući i smernice pomenute u ovom dokumentu) i ni u koju drugu svrhu.

Imajte na umu da je Softver, uključujući, bez ograničenja, sav HTML, XML i Java kôd, kao i Active X kontrole sadržane u Uslugama, u vlasništvu ili pod licencom Tripadvisora, kao i da je zaštićen autorskim pravima i odredbama međunarodnih ugovora. Svaka reprodukcija ili ponovna distribucija Softvera je izričito zabranjena i može da dovede do ozbiljnih prekršajnih i krivičnih kazni. Prestupnici će biti gonjeni u najvećoj dozvoljenoj meri.

Delovi softvera Tripadvisora za mobilne uređaje mogu da koriste materijal zaštićen autorskim pravima, i Tripadvisor prihvata njegovo korišćenje. Pored toga, postoje konkretni uslovi koji se primenjuju na korišćenje određenih Tripadvisor mobilnih aplikacija. Posetite stranicu Licence za mobilne uređaje da biste pregledali posebna obaveštenja za Tripadvisor mobilne aplikacije.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNIH ODREDBI, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJE REPRODUKCIJE ILI DISTRIBUCIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA. GARANCIJE NA SOFTVER, AKO POSTOJE, DAJU SE SAMO U SKLADU SA USLOVIMA UGOVORA O LICENCIRANJU ILI OVOG UGOVORA (U ZAVISNOSTI OD TOGA ŠTA JE PRIMENJIVO).

AUTORSKA PRAVA I OBAVEŠTENJA O ŽIGU

Tripadvisor, logotip sove, kružići za ocene i svi drugi nazivi proizvoda ili usluga ili slogani prikazani u Uslugama predstavljaju registrovane i/ili neregistrovane žigove kompanije TripAdvisor LLC i/ili njenih dobavljača ili davalaca licenci, i ne smeju da se kopiraju, imitiraju ili koriste, u celosti ili delimično, bez prethodnog pismenog odobrenja Tripadvisora ili odgovarajućeg vlasnika žiga. Pored toga, izgled i doživljaj korišćenja Usluga, uključujući naše veb-sajtove, kao i sva zaglavlja stranica, prilagođeni grafički sadržaj, ikone za dugmad i skripte koje se odnose na isto, predstavljaju žigove usluge, žigove i/ili prepoznatljivi izgled Tripadvisora i ne smeju se kopirati, imitirati ili koristiti, u celosti ili delimično, bez prethodnog pismenog odobrenja Tripadvisora. Svi ostali žigovi, registrovani žigovi, nazivi proizvoda i nazivi ili logotipi kompanija koji se pominju u Uslugama pripadaju odgovarajućim vlasnicima. Izuzev u meri navedenoj drugde u ovom Ugovoru, pominjanje bilo kog proizvoda, usluge, procesa ili drugih informacija, to jest njihovih trgovačkih naziva, žigova, proizvođača, dobavljača ili drugih podataka o njima ne znači i ne podrazumeva da ih Tripadvisor promoviše, sponzoriše ili preporučuje.

Sva prava zadržana. Tripadvisor nije odgovoran za sadržaj na veb-sajtovima kojima rukovode druge strane, a ne Tripadvisor.

Politika slanja obaveštenja o nezakonitom sadržaju i njegovo uklanjanje

Tripadvisor funkcioniše po principu slanja obaveštenja za uklanjanje sadržaja. Ako imate žalbe ili primedbe u vezi sa Sadržajem, uključujući poruke korisnika objavljene u Uslugama, ili ako smatrate da materijal ili sadržaj objavljen u Uslugama krši vaša autorska prava, odmah nas kontaktirajte tako što ćete pratiti našu proceduru za slanje obaveštenja za uklanjanje sadržaja. Kliknite ovde da biste pregledali Smernice i procedure vezane za autorska prava. Kada se ova procedura isprati, Tripadvisor će odgovoriti na osnovane i dobro utemeljene žalbe tako što će uložiti razuman trud da ukloni očigledno nezakonit sadržaj u razumnom vremenu.

IZMENE USLUGA; OKONČANJE

Tripadvisor može povremeno da promeni, doda ili izbriše uslove i odredbe ovog Ugovora ili bilo koji njihov deo po sopstvenom nahođenju ako smatra da je to potrebno iz zakonskih, opštih regulatornih ili tehničkih razloga, zbog promena u Uslugama koje se pružaju ili zbog prirode ili izgleda Usluga. Nakon toga izričito prihvatate da budete obavezani izmenjenim uslovima i odredbama ovog Ugovora.

Tripadvisor kompanije mogu da promene, suspenduju ili okončaju bilo koji deo Usluga u bilo kom trenutku, uključujući dostupnost funkcija, baza podataka ili Sadržaja Usluga. Tripadvisor kompanije mogu i da nametnu ograničenja ili da vam na drugi način ograniče pristup celokupnim Uslugama ili njihovim delovima, i to bez obaveštenja ili odgovornosti u pogledu tehničkih ili bezbednosnih razloga. Tripadvisor kompanije to mogu da učine da bi sprečile neovlašćen pristup podacima, njihov gubitak ili uništenje, kada Tripadvisor i/ili njegovi poslovni partneri po sopstvenom nahođenju smatraju da kršite bilo koju odredbu ovog Ugovora ili bilo kog zakona ili propisa, kao i kada Tripadvisor i/ili njegovi poslovni partneri odluče da prekinu pružanje bilo kog dela Usluga.

AKO NASTAVITE DA KORISTITE USLUGE SADA ILI NAKON OBJAVLJIVANJA SVAKOG TAKVOG OBAVEŠTENJA O PROMENAMA, ZNAČI DA PRIHVATATE TE IZMENE.

Tripadvisor može da raskine ovaj Ugovor sa vama u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, ukoliko u dobroj nameri veruje da ste prekršili ovaj Ugovor ili ako iz drugog razloga veruje da je raskid ugovora razumno potreban sa bi se zaštitila prava Tripadvisor kompanija i/ili drugih korisnika Usluga. To znači da možemo prestati da vam pružamo Usluge.

NADLEŽNOST I PRIMENJIVO PRAVO

Ovaj veb-sajt je u vlasništvu i pod kontrolom kompanije sa ograničenom odgovornošću TripAdvisor LLC, sa sedištem u SAD. Ovaj Ugovor, kao i sporovi ili zahtevi za naplatu depozita (uključujući i vanugovorne sporove i zahteve za naplatu depozita) koji proisteknu iz njega ili nastanu u vezi sa njim, njegovim sadržajem ili formulisanjem regulisaće se i tumačiti u skladu sa zakonom komonvelta Masačusets, u SAD. Ovim pristajete na isključivu nadležnost sudova u Masačusetsu, u SAD i prihvate ove sudove kao pravične i prikladne u slučaju svih sporova, kako ugovornih tako i vanugovornih, koji nastanu zbog toga što vi ili neka treća strana koristite Usluge. Prihvatate da se sve tužbe koje podignete protiv kompanije TripAdvisor LLC, a koje nastanu zbog ovih Usluga ili u vezi sa njima, moraju razmotriti i razrešiti na sudu sa nadležnošću za odgovarajuću oblast koji se nalazi u komonveltu Masačusets. Korišćenje Usluga nije dozvoljeno ni u kojoj nadležnosti u kojoj nisu na snazi svi članovi ovih uslova i odredaba, uključujući, bez ograničenja, ovaj pasus. Ništa u ovoj klauzuli neće ograničiti pravo kompanije TripAdvisor LLC da preduzme mere protiv vas na bilo kom drugu sudu ili sudovima odgovarajuće nadležnosti. Gorenavedene odredbe ne važe ukoliko primenjivi zakon u vašoj zemlji prebivališta zahteva primenu drugog zakona i/ili nadležnosti – naročito ako koristite Usluge kao klijent – i to se ne može izuzeti ugovorom i neće se regulisati Konvencijom Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe, ako se ona inače primenjuje.  Ako koristite Usluge kao klijent, a ne objekat ili Predstavnik objekta, možda imate pravo da podnosite tužbe protiv Tripadvisora u sudovima u svojoj zemlji prebivališta. Ova klauzula se inače primenjuje u najvećoj meri dozvoljenoj u vašoj zemlji prebivališta.

ALATKA ZA MENJANJE VALUTA

Kursevi valuta se zasnivaju na raznim javno dostupnim izvorima i trebalo bi ih koristiti samo kao smernice. Kursevi nisu provereno tačni i stvarni kursevi mogu da se razlikuju. Kursevi valuta se možda ne ažuriraju svakodnevno. Smatra se da su navedene informacije tačne, ali Tripadvisor kompanije ne garantuju za njihovu tačnost. Kada koristite ove informacije u bilo koje finansijske svrhe, savetujemo vam da se posavetujete sa kvalifikovanim profesionalcem da biste potvrdili tačnost kurseva valuta. Ne dajemo ovlašćenje za korišćenje ovih informacija ni u koje druge svrhe osim za ličnu upotrebu i izričito vam je zabranjeno da preprodajete, redistribuirate i koristite ove informacije u komercijalne svrhe.

OPŠTE ODREDBE

Zadržavamo pravo da preuzmemo korisnička imena, imena naloga, nadimke, regulatore ili druge korisničke identifikatore iz bilo kog razloga i bez odgovornosti prema vama.

Prihvatate da ovaj Ugovor ili korišćenje Usluga ne podrazumeva postojanje zajedničkog poduhvata, zastupništva, partnerstva niti radnog odnosa između vas i Tripadvisor kompanija.

Naše sprovođenje odredbi ovog Ugovora podleže postojećim zakonima i pravnim postupcima i ništa iz ovog Ugovora ne ograničava naše pravo da sarađujemo sa zahtevima organa reda ili drugim državnim ili zakonskim zahtevima u vezi sa vašim korišćenjem Usluga ili informacija koje nam dostavljate ili koje prikupljamo u vezi sa takvim korišćenjem. U meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, prihvatate da ćete podići eventualnu tužbu ili pokrenuti sudski postupak koji nastanu zbog vašeg pristupa Uslugama ili njihovog korišćenja, odnosno u vezi sa njima, u roku od dve (2) godine od datuma na koji je razlog za tu tužbu ili sudski postupak nastao. Ako to ne uradite, smatra se da ste se trajno odrekli prava na tu tužbu ili pokretanje sudskog postupka.

Ako se utvrdi da je bilo koji deo ovog Ugovora nevažeći ili nesprovodiv u skladu sa primenjivim zakonom, uključujući, bez ograničenja, gorenavedena odricanja od garancije i ograničenja odgovornosti, nevažeća ili nesprovodiva odredba će se smatrati zamenjenom važećom, sprovodivom odredbom koja je najsličnija nameni prvobitne odredbe, dok preostale odredbe ovog Ugovora ostaju na snazi.

Ovaj Ugovor (i drugi uslovi i odredbe navedeni u njemu) čine ceo ugovor između vas i Tripadvisora u pogledu Usluga i on zamenjuje sve prethodne ili sadašnje komunikacije i ponude, bilo elektronske, usmene ili pismene, između vas i Tripadvisora u pogledu Usluga. Štampana verzija ovog Ugovora i eventualnih obaveštenja poslatih u elektronskoj formi prihvatljiva je u pravnom ili administrativnom postupku na osnovu ovog Ugovora ili u vezi sa njim u istoj meri kao drugi poslovni dokumenti i zapisi originalno stvoreni i čuvani u štampanom obliku, a podleže i istim uslovima.

Sledeći odeljci nastavljaju da važe i posle raskida ovog Ugovora:

Uslovi i odredbe ovog Ugovora dostupni su na jeziku Tripadvisor veb-sajtova i/ili aplikacija pomoću kojih se može pristupiti Uslugama.

Veb-sajtovi i/ili aplikacije pomoću kojih se može pristupiti Uslugama možda se neće uvek ažurirati povremeno ili redovno, pa ih zbog toga nije potrebno registrovati kao urednički proizvod ni pod kojim relevantnim zakonom.

Namena izmišljenih imena kompanija, proizvoda, ljudi, likova i/ili podataka koji su pomenuti u Uslugama ili putem njih nije predstavljanje stvarnih osoba, kompanija, proizvoda ili događaja.

Ništa iz ovog Ugovora se neće tumačiti kao da prenosi prava ili pogodnosti treće strane, s tim što će se poslovni partneri Tripadvisora smatrati trećim licima-korisnicima ovog Ugovora.

Zabranjeno vam je da bez našeg pristanka drugim licima prenosite svoja prava ili obaveze koja imate na osnovu ovog Ugovora.

Sva prava koja nisu izričito dodeljena u ovom ugovoru su zadržana.

SLUŽBA POMOĆI

Da biste saznali odgovore na pitanja ili više o tome kako da nas kontaktirate, posetite Centar za pomoć. Možete i da nam pišete na:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Imajte na umu da TripAdvisor LLC prihvata pravna obaveštenja ili sudske pozive isključivo ukoliko se oni dostave u štampanoj verziji poštom na adresu navedenu odmah iznad.  U cilju izbegavanja nedoumica i bez ograničenja, ne prihvatamo obaveštenja ili sudske pozive dostavljene našim filijalama ili podružnicama.

©2018. TripAdvisor LLC. Sva prava zadržana.                                

Poslednje ažuriranje: 1. oktobra 2018.